สรุปการอบรมการเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่  3 มิถุนายน  2561

บทความวิชาการ โดยทั่วไปแบ่งได้  3 ประเภท ได้แก่

ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย

  • บทคัดย่อ จะต้องมีประมาณ 250-300 คำ
  • ส่วนนำ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  • การอภิปราย/การสรุปผล
  • การอภิปรายข้อจำกัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งนำปสู่ข้อเสนอแนะ
  • ส่วนอ้างอิงภาคผนวก

ส่วนแรก คือ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัย

ส่วนที่สอง คือ ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ส่วนที่สาม คือ รายงานเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยเฉาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่สำคัญ

ส่วนที่สี่ คือ รายงานระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีดำเนินการวิจัย

These are the basic components of an abstract in any discipline

  • Motivation/problem statement
  • Methods/procedure/approach
  • Results/findings/product
  • Conclusion/implications

สิ่งที่ได้จากการเข้ารับฟังการอบรม คือ ได้หลักในการเขียนบทความให้เป็นที่น่าสนใจ และได้รู้จักอาจารย์ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและสอนวิธีการเขียนบทคัดย่อในรูปแบบภาษาอังกฤษ  ได้ทราบข้อมูลของวารสารราช-พฤกษ์ และวารสารครุสีมาเพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนสำหรับการพัฒนาโรงเรียน:โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนความเห็น (0)