ประเด็นร่าง พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตอนที่ 26 : ปัญหาระบบแท่ง ตอน 5

ประเด็นร่าง พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตอนที่ 26 : ปัญหาระบบแท่ง ตอน 5

7 มิถุนายน 2561

ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย [1]

 

ทางเลือกของการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงาน 5 ทางเลือก

ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนเดิมเป็นระบบจำแนกตำแหน่ง “Position Classification” (P.C.) ต่อมาปี 2551 เปลี่ยนเป็นระบบ “Multi Classification Scheme” โดยแบ่งประเภทตำแหน่งออกเป็น 4 ประเภท (แท่ง) และแยกบัญชีเงินเดือนแต่ละประเภทออกจากกัน (กระบอก) เรียก “ระบบแท่ง” (Broadband) [2]

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.)ได้จ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในระยะที่ 2 เพื่อให้ได้ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่พึงปรารถนา และเหมาะสมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น สปร. เสนอ 5 ทางเลือกของข้อเสนอการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งใหม่ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่1 (Progress Report 1) มีการประเมินค่างานและสรุปทางเลือกของการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานไว้ทั้งหมด 5 ทางเลือก [3] สรุปสั้นว่า ข้อเสนอที่ 1 เป็นการกำหนดตามเดิมในปัจจุบันข้อเสนอที่ 2เป็นการกำหนดโครงสร้างตาม ก.พ.และ กทม.ข้อเสนอที่ 3เหมือนโครงสร้างตาม ก.พ.แต่เพิ่มระดับมากขึ้นข้อเสนอที่ 4เป็นการกำหนดเป็นแท่งเฉพาะของ อปท.ข้อเสนอที่ 5เป็นการกำหนดอิสระบนมาตรฐานกลางของ อปท.เองผลการศึกษาของ สปร. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ 3 เป็นอันดับที่1 (ร้อยละ 45.5) กล่าวคือให้มีโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือน แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเหตุผลส่วนใหญ่มองว่าเป็นการอิงโครงสร้างชั้นงานของภาคข้าราชการพลเรือน และภาคข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ปรับปรุงให้เข้ากับภาคข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

บทสรุปการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง

ในการศึกษาระบบแท่งของท้องถิ่นนั้นดูจาก “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4) ลงวันที่  26 ธันวาคม2557” [4] ที่ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้เหตุที่ต้องมีการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งในระบบซี เนื่องจากในระบบปัจจุบันมีปัญหาและเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบแท่งตาม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งสาระสำคัญประกาศ ก.ถ. ฉบับดังกล่าวคือ ข้อ 5 การกำหนดมาตรฐานของตำแหน่งและอัตราตำแหน่งให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป  ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด

ได้ข้อเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินสายอาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งในประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดใหม่

 

สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง

สปร. พบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 6 ประเด็นคือ [5] (1) ปัญหาการสื่อสารและความไม่ชัดเจน (2) ปัญหาการนำหลักเกณฑ์ในระบบซีมาใช้บังคับกับระบบแท่งโดยอนุโลม ทำให้เกิดการตีความแตกต่างกันไปจัดทำระเบียบรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (3) ปัญหาระบบทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ เช่น อัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงานฯลฯ (4) ปัญหาจากการหยุดระยะเวลาการบริหารงานบุคคล (5) ปัญหาจากผู้ใช้อำนาจ/การเมือง (6) ยังไม่มีแนวทางในการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สปร. รายงานต่อว่า จากผลการสำรวจพบว่ากลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 80-90% ไม่มีผู้ใดเสียสิทธิจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง แต่เพราะการสื่อสารและความไม่เข้าใจทำให้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม นอกจากนี้ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบแท่งของอปท.นั้น สำนักงาน ก.ถ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขและเยียวยาในเชิงระบบไว้ก่อนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการปรับใช้ระบบแท่งโดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559จึงมีปัญหาน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคราชการพลเรือนและกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดีอาจมีปัญหาที่ต้องแก้ไขซึ่งจะเป็นรายกรณี (Case by Case) อยู่อีกบ้าง ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาใดก็จะส่งผลให้นำมาปรับปรุงระบบแท่งในภาพรวมต่อไป

 

ยุทธศาสตร์การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561** – 2564**

จากผลทบทวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมา สปร. ได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบแท่ง และร่างยุทธศาสตร์การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 ที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ได้ประมวลไว้มาจัดทำข้อเสนอ(ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 แนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 จากกรอบแนวคิดทั้งหมด ทางคณะที่ปรึกษาจึงได้มีข้อเสนอในการปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

 

สปร. เสนอปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปอย่างน้อย 8 มาตรฐาน คือ [6]

(1) เพิ่มคุณสมบัติต้องห้ามในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการ / พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือเสนอให้กำหนดการว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ล้มละลายควรขาดคุณสมบัติในการเป็นข้าราชการทันทีที่มีคำพิพากษา (2) เพิ่มปัจจัยในการกำหนดค่าตอบแทนในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น โดยให้คำนึงถึงความยากง่ายและซับซ้อนของงานที่ได้รับค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศและของท้องถิ่น ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จำเป็นถ้า ก.ถ. เห็นสมควร (3) เพิ่มหลักเกณฑ์ในการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น อันได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับกลาง/ระดับสูง ที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแบบในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (4) เพิ่มแนวทางการสรรหาเชิงรุก เช่น การให้ทุนการศึกษา การนิเทศน์ในสถานศึกษาชั้นนำ ฯลฯ รวมถึงเพิ่มหลักเกณฑ์ในการสรรหาตำแหน่งในระดับอื่น ๆ รวมถึงแนวทางในการโอนย้ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (5) ปรับปรุงมาตรฐานด้านวินัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจในการดำเนินการทางวินัย ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (6) เพิ่มหลักเกณฑ์และคำนิยามที่ชัดเจนสำหรับการร้องทุกข์ ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (7) เพิ่มหลักเกณฑ์ และแนวทางในการให้ออก หรือการกลับมารับราชการใหม่ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ เช่น การพิจารณาจากอายุขั้นต่ำที่เหมาะสมในการให้กลับมารับราชการ ระยะเวลาที่ออกจากราชการ (ไม่ควรนานเกินไปจนลืมบริบทขององค์กร) ระดับชั้นงานที่ออก ความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความขาดแคลนของสายอาชีพ ฯลฯ (8) เพิ่มหลักเกณฑ์ในการกำหนดหน่วยงานใหม่ ตามภารกิจใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงให้ใส่หลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดอัตรากำลังของกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงอัตราส่วน ภาระงาน และผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก

 

และการเสนอให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารระบบพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561** – 2564ตามปัญหาที่พบและนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ**

โดยสมมติฐาน 5 ประการ ดังนี้ [7] (1) มีการนำพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. มาใช้จริง จึงต้องมีการกำหนดเครื่องมือ กลไก และระเบียบต่าง ๆ รองรับ (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นภารกิจให้บริการภาคประชาชน ดังนั้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็น SMART OFFICE ภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ อาจลดขั้นตอนลง หรือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทน หรือมีการจ้างในหลากหลายรูปแบบได้ (3) ในระยะยาวอาจมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาในระดับต่าง ๆ (ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากระดับปฏิบัติการ/ระดับปฏิบัติงาน) เช่นเดียวกับองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ (4) ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอาจต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณหรือการจ้างผู้เกษียณอายุที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงเข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) เกิด Disruptive Technology ซึ่งเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt) ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้อาจจะไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ล่าสุด อาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของตลาดบางอย่าง เช่น คุณภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ต้นทุน หรือราคา ที่ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้มีเงื่อนไขที่เหมาะสมจนเป็นที่นิยมของตลาด กระบวนการที่เทคโนโลยีใหม่ “disrupt” เทคโนโลยีเดิม ๆไม่ใช่สิ่งใหม่ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาในอดีต และจะเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต บางคนเรียกกระบวนการนี้ว่า Creative Destruction หรือการทำลายอย่างสร้างสรรค์ที่ทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์มากขึ้น ทั้งนี้ในโลกยุค Disruptive Technologyมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร

 

Career Path &  Professionalism

          ใน “ความก้าวหน้าในสายอาชีพและความเป็นมืออาชีพ” นั้นมีมุมมองการปฏิรูปท้องถิ่น (Local Government Reform) ด้านการบริหารงานบุคคลในประเด็นศึกษาของ สปร. เรื่องแท่งท้องถิ่นที่ได้กล่าวไว้ในรายการการศึกษาอันเป็นจุดเน้นของเรื่อง ซึ่งในกฎหมายบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานกลางกำหนดให้มีการนำหลักเกณฑ์ของ ก.พ.มาใช้เป็นหลัก เพื่อให้ข้าราชการทุกคนสามารถเลื่อนไหน โอนย้ายหากันได้ ด้วยมาตรฐานที่เท่ากัน ตามบริบทของระบบราชการพลเรือนไทยเหมือนดังเช่น ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ต้องยึดถือตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องถือตามประกาศ ก.ค.ศ. (ก.ค. เดิม)มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติฯ ที่ต้องมาอยู่ในระบบ “การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น” ร่วมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างด้วยตอนต่อไปลองมาแกะดูรายละเอียดสักนิด

 

ในเอกสารล่าสุด สปร.  ได้สรุปวิสัยทัศน์ข้าราชการท้องถิ่นว่า “ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง เน้นคุณธรรมและมีศักยภาพเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย Thailand 4.0”

 

[1] Phachern Thammasarangkoon, Municipality Officer ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 65 ฉบับที่ 39 วันศุกร์ที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561, เจาะประเด็นร้อน อปท.หน้า 66 & หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ปีที่ 68 ฉบับที่ 23764 หน้า 6(กลาง), เจาะประเด็นร้อน อปท.

[2]ปรีชา วัชราภัย, เลขาธิการ ก.พ., เมื่อ “ซี” เปลี่ยนเป็น “แท่ง” การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ  Multi  Classification  Scheme, 

www.nakhonnayok.go.th/ppisnayo...


& กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, กฎหมายข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่, ในจดหมายข่าวสำนักงานศาลปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2551, หน้า 8-10, http://admincourt.go.th/ADMINC… 

[3]สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.), “ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)”, โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) เสนอต่อ กระทรวงมหาดไทย, 17 ธันวาคม 2552, 

http://www.local.moi.go.th/200...

 

[4]ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557, ราชกิจจานุเบกษา หน้า 15 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558, 

http://www.ratchakitcha.soc.go...

 

[5]โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, เสนอ สำนักงาน ก.ถ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.), สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2559, http://www.local.moi.go.th/200…

& คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง, โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, โดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.), สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนาคม 2559, http://www.fte.rmuti.ac.th/mai…

[6]  รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นรองรับ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, (บทสรุปผู้บริหาร), เสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สำนักงาน ก.ถ.) โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.), 15 มกราคม 2561,  หน้า ก 13- ก 14,  http://www.local.moi.go.th/2009/pdf/report%20tia.pdf 

โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สปร.(สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ) ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0209.3/ว 4159 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560


วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2560, http://www.local.moi.go.th/200… 

[7]โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สปร., อ้างแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Local Administrationความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648039

เขียน

09 Jun 2018 @ 19:59
()

แก้ไข

19 Jun 2018 @ 22:00
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก