โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนครูภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำพานักเรียนบวชเณรช่วงปิดภาคเรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมต่างประเทศมีบทบาทต่อสังคมไทย โดยเฉพาะการเลียนแบบการใช้ชีวิตของบุคคลระดับแนวหน้า ซึ่งผิดกับหลักศีลธรรม การเป็นอยู่อย่างสุขสบาย โดยไม่คำนึงถึงความประหยัด การไม่มีจิตสำนึกในพระคุณของผู้ให้กำเนิดและผู้ที่มีพระคุณช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของคนไทย การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องจัดให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก

          โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว มีแนวคิดในทางปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยสอดแทรกในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้เรียน จัดต่อเนื่องทุกระดับชั้น สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยจนเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างสูงสุด รวมถึงนำเด็กเข้าถึงหลักธรรมของศาสนา และเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีการดำรงชีวิตตามหน้าที่พลเมืองไทยและอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีคุณลักษณะประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประมาณตนตามวินัย มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

เป้าหมาย

ผลผลิต (Outputs)

  • นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • นักเรียนรู้จักประมาณตนตามวัย มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
  • นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ผลลัพธ์ (Outcomes)

นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา

ระยะเวลา

          ตลอดปีงบประมาณ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

 

 

งบประมาณ

กิจกรรม

งบประมาณ

รวม

(บาท)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.อบรมคุณธรรมวันศุกร์

 

 

5,000

5,000

2.กิจกรรมคนดีศรีหนองตาแก้ว

 

 

5,000

5,000

3.ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

25,000

 

25,000

รวมเงิน

 

25,000

10,000

35,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          นายวชรธีร์  ภารไชโยพันธ์

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือประเมินผล

ผลผลิต (Outputs)

1.เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประมาณตนตามวินัย มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ผลลัพธ์ (Outcomes)

        นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา

1.สอบถามความตระหนัก เข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนกับบุคลากรในโรงเรียน

2.บันทึกผลการจัดกิจกรรม

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.แบบสอบถามถึงความตระหนัก เข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนกับบุคลากรในโรงเรียน

2.แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเห็นคุณค่าของชีวิต ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

 

ลงชื่อ…………………..……………………….ผู้เสนอโครงการ

(นายวชรธีร์  ภารไชโยพันธ์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอุทร  นิยมชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

 

 

หมายเลขบันทึก: 647693เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2018 10:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2018 12:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับ เดี๋ยวจะนำไปทำที่โรงเรียนบ้างครับ

เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ

โครงการดีมากค่ะ กำลังจะทำพอดีค่ะ เป็นแนวทางได้เลย ขอบคุณมากเลยค่ะที่ลงให้ดู

เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ ขอชื่นชม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี