เปิดประตูสู่อาเซียน


โครงการ                                                เปิดประตูสู่อาเซียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายธัญญะ เครือสูงเนิน

ลักษณะโครงการ                                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาที่ดำเนินการ                      วันที่  16  พฤษภาคม 2561 – 31  มีนาคม 2562

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 7

...........................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

                ในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นปีที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้ทั้งบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเปิดเสรีอาเซียนดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้เรียนรู้และสามารถที่จะทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ใกล้จะมาถึงนี้ โรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

2.  วัตถุประสงค์

                ด้านบุคลากรในสถานศึกษา(เชิงคุณภาพ)

                1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความความตระหนักและเกิดรู้ความเข้าใจในการเปิดเสรีอาเซียน

                2.  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้มากขึ้น

                3.  เพื่อให้ครูประจำชั้น/ประจำวิชาได้นำความรู้เรื่องการเปิดเสรีอาเซียนไปบูรณาการในชั้นเรียนในทุกชั้นเรียนและทุกรายวิชา

                4. เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครูและอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ

                ด้านนักเรียน (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความความตระหนักและเกิดรู้ความเข้าใจในการเปิดเสรีอาเซียน

                2.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้มากขึ้น

3.  เป้าหมาย

                1.  ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตะแบงเข้าร่วมโครงการครบทุกคน

                2. ครูทุกคนและนักเรียนร้อยละ 85 มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเสรีอาเซียน

                3.  ครูและนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น

4.เนื้อหา

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องโดยใช้การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เช่น การสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารในโรงเรียน เป็นต้น โดยเน้นการสื่อสารจากเนื้อหาง่ายไปหายาก จากใกล้ตัวไปยังไกลตัว เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคล

5.  วิธีการดำเนินการ

       การดำเนินการตามโครงการประกอบด้วย

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากร

พ.ค.2561– 31 มี.ค. 2562

 

 

2.

English in Everyday

พ.ค.2561– 31มี.ค. 2562

 

 

3.

ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล

พฤษภาคม 2562

 

 

4

การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

พ.ค.2561– 31มี.ค. 2562

นายธัญญะ เครือสูงเนิน

 

6.  ทรัพยากรและงบประมาณ

เงินงบประมาณ                                   จำนวน                   1,000      บาท

เงินนอกงบประมาณ                           จำนวน                         -        บาท

                                                                รวมจำนวน           1,000      บาท   (ถัวจ่ายทุกรายการ)

ลำดับ

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

รวม

1.

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากร

1,000

-

1,000

 

2.

English in Monday

-

-

-

 

3.

ประเมินผล  สรุปผลและรายงานผล

-

-

-

 

4

การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

-

-

-

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,000

 7.  การติดตามและประเมินผล

รายการประเมิน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

หมายเหตุ

1.  ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการครบทุกคน

 

แบบบันทึก

 

2. ครูและนักเรียนมีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเสรีอาเซียน

การสอบถาม

แบบสอบถาม

 

3.  ครูและนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น

การสังเกต

แบบสังเกต

 


8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                        

                ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตะแบง มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2561 และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

 

 ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ

               (.............................)

                       ครูผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ

               (................................)

                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 647691เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2018 10:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2018 10:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี