วันนี้ออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอนตี 4 มาถึงที่ BITEC ดีใจที่พบท่านอาจารย์หมอ JJ ก่อนเป็นคนแรกเลยถ่ายรูปกันก่อน ในงานเริ่มแรกเป็นการแนะนำ KM ของโรงเรียนชาวนาสุพรรณบุรี มูลนิธิข้าวขวัญ  ท่านอาจารย์หมอ วิจารณ์กล่าวเปิดงานเรื่องของ Best Practice ของหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ  ทักษะต่างๆในการจัดความรู้  มีห้องที่จัดการความรู้ทังหมด 16 ห้อง ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเข้าครบ แต่อยากให้เจาะความรู้ในแต่ละห้อง ท่านศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เล่าเรื่อง KM ในบริบท…แห่งความเป็นไทย  ได้วิเคราะห์บริบทในเรื่องดังต่อไปนี้
1. วิถีไท
2. คนไท
3. สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติไท
4. สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นแบบไท
5. องค์ความรู้เพื่อความเป็นไท

นอกจากนี้ยังกล่าวเรื่องความภูมิใจในสังคมไทย บริบทที่กล่าวข้างต้น ควรเป็นอย่างไร เป็นเรื่องของการท้าทาย นอกจากนี้ยังเสนอชุดพอดีในบริบทไทย
1. ความเชื่อมั่นในเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องอื่นๆ
2. ความเชื่อมั่นในเรื่องการพึ่งพาตนเองกับการพึ่งพานนอกตน
3. ความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงกับการเปลี่ยนแปลง

ขอรายงานไม่สดก่อนนะครับ แอบมาที่ห้อง press center กับท่านอาจารย์ beeman หลังจากที่ท่านอาจารย์หมอ JJ post ไปหลายบันทึกมาก มาส่งข้อมูลวันนี้พบตัวเป็นๆของbloggerหลายท่านมาก  แล้วจะรายงานไม่สดต่อนะครับ