พระราชพิธี

เมธี
รัฐพิธี
ª   พระราชพิธี     หมายถึง  งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  กำหนดไว้เป็นประจำตามราชประเพณี   ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีก่อนถึงงานพระราชพิธี  จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ มีหมายกำหนดการพระราชพิธี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณีกิจ     ทั้งนี้ ในระหว่างปีอาจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีต่าง ๆ   ในโอกาสที่สำคัญ    เพิ่มจากพระราชพิธีประจำปี ดังเช่นที่ผ่านมา อาทิ พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระราชพิธี รัชมังคลาภิเษก พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฯลฯ ³ รัฐพิธี    หมายถึง   งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรง  รับไว้เป็นงานรัฐพิธี  มีหมายกำหนดการ ที่กำหนดไว้เป็นประจำ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน   ซึ่งเห็นได้ว่าแตกต่างจากพระราชพิธีที่ว่า       แทนที่พระมหากษัตริย์จะทรงกำหนด  กลับเป็นว่ารัฐบาล เป็นฝ่ายกำหนด แล้วขอพระราชทาน อัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ในปัจจุบันมีรัฐพิธีต่าง ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญจะไป เฝ้าฯ   นอกจากนี้ จะมีรัฐพิธีที่สำคัญและไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำปี เช่น   รัฐพิธีเสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมรัฐสภา    ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราช-ดำเนินทรงเปิดสมัยประชุมรัฐสภา v พิธี   หมายถึง  งานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ  ตลอดจนแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติของในแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น อาทิเช่น พิธีแต่งงาน พิธีศพ  พิธีอุปสมบท เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม อาจมีพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล   แต่มิได้กำหนด เป็นพระราชพิธี หรือรัฐพิธี เช่น พิธีรับรองพระราชอาคันตุกะ      และพิธีรับรองผู้นำ ประมุขต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เป็นต้น  
ที่มา  - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท. กรุงเทพ ฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),  2542.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#(1)#พระราชพิธี#รัฐพิธี

หมายเลขบันทึก: 64623, เขียน: 01 Dec 2006 @ 11:53 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 18:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เยี่ยมครับมีที่มาชัดเจน

หน้ากากขาว
IP: xxx.7.248.210
เขียนเมื่อ 

555