ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานการจัดงานมหกรรมฯ  ขอแนะนำตัวไว้เป็นสมาชิกใหม่ของชาวบล็อกด้วย 
  นายวุฒิพล  ทับธานี  อาชีพ  รับราชการ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาในสังกัด  สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ