สินค้าผ้าทอพื้นเมืองจากอำเภอดอยสะเก็ด 

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง  ของที่ระลึกจากเศษไม้