การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์


ชื่อเรื่อง   :   การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”                 จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัย     :   สุชาติ  บูรณ์เจริญ, โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  อำเภอเมืองสุรินทร์                  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2559                                                     บทคัดย่อ            การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  2) สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  จังหวัดสุรินทร์  3) ทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี้

            ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียน เทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คณะ กรรมการสถานศึกษา จำนวน  14  คน  2)  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 24  คน 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 9  คน  และ 4) ตัวแทนสภานักเรียน จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบ  แครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ขั้นตอนที่ 3  การใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1)  ครูประจำชั้น จำนวน  4 คน  2)  นักเรียนที่ได้รับการทดลองใช้  จำนวน 62 คนและ 3) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 62  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

           ผลการวิจัย  พบว่า

               1. สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  จังหวัดสุรินทร์  มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  จำนวน  4  ด้าน คือด้านวินัยและความรับผิดชอบ  ด้านความประหยัด  ด้านความซื่อสัตย์  และด้านความเมตตากรุณา  แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน คือ กิจกรรมรู้หน้าที่มีวินัย  กิจกรรมใส่ใจความประหยัด  กิจกรรมซื่อสัตย์สุจริต  และกิจกรรมคิดดีมีเมตตา 

      2. คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย หลักการ   คำชี้แจงในการใช้  เนื้อหากิจกรรมรู้หน้าที่มีวินัย  กิจกรรมใส่ใจความประหยัด  กิจกรรมซื่อสัตย์สุจริต   กิจกรรมคิดดี มีเมตตา คุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ   ด้านความประหยัด  ด้านความซื่อสัตย์   ด้านความเมตตาและการวัดและประเมินผล  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คู่มือที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

               3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้วยรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” มีระดับคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้                 4. นักเรียน  ครูและผู้ปกครอง   มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 645958เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2018 16:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 มีนาคม 2018 16:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี