มหาวิทยาลัยทยอยปิดตัว ปี 63

มหาวิทยาลัยทยอยปิดตัว ปี 63

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

มหาวิทยาลัยปิดตัว ปี 2563 เหลือไม่เกิน 120 แห่ง นักวิชาการเผยมหาวิทยาลัยทยอยปิดตัว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปิดแล้ว 36 หลักสูตร เหตุไม่มีคนเรียน นายสุมขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่าการเลือกเรียนของเด็กในปัจจุบัน สาขาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ยังเป็นตัวเลือกหลัก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นตัวกำหนดอาชีพ และกำลังแรงงานในแต่ละสาขา ก็มีส่วนสำคัญ ส่งผลให้การเรียนตามแฟชั่นลดลง โดยเฉพาะด้านนิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีเด็กเลือกเรียนน้อยลงอย่างมาก ขณะที่สาขาธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด ถ้าไม่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ หรือดิจิตอล เอาตัวรอดได้ยากในยุคปัจจุบัน

เห็นได้ชัดจากการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบแรก  พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่าบางสาขาไม่มีเด็กเลือกสมัคร บางสาขามีเด็กเลือกเรียนเพียง 4 – 5 คน ขณะที่สาขาที่มีคนสมัครจำนวนมาก คือ สาขาพยาบาลศาสตร์ อาหาร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเองต้องปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรที่จะต้องมีความทันสมัยทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายปีที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากกว่า 200 แห่ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปิดไปแล้วจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ปัจจุบันเหลือมหาวิยาลัยอยู่ประมาณ 150 แห่ง ซึ่งมีการทำนายว่าปี 2563 มหาวิมยาลัยจะปิดตัวลงอีก และจะเหลือมหาวิทยาลัยทั้งระบบอยู่ไม่เกิน 120 แห่ง ในจำนวนที่เหลือแต่ละแห่งจะทยอยปิดคณะ/สาขาลงอีกจำนวนมาก อย่างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเอง ที่ผ่านมาเปิดสอนทั้งหมด 60 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขานิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ เหตุผลเพราะไม่มีคนเลือกเรียน ล้าสมัย อย่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาครุศาสตร์เหลือเฉพาะสาขาปฐมวัย และประถมศึกษา และเน้นสอนในหลักสูตรคู่ขนานมากขึ้น เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รอบด้าน เพราะอนาคตการเรียนเพียงศาสตร์อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นั่นเฉพาะ "ม.สวนดุสิต" ในด้านครุศาสตร์ที่ว่าน้อย
แต่ที่มอผมยังมีความนิยมสูงสุดอยู่