DISC Model


DiSC เป็นรูปแบบการอธิบายด้วยภาษาธรรมดา เพื่อทำความเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อคนอื่นๆ คือ ผู้ครอบครอง (Dominance) ผู้มีอิทธิพล (Influence) ผู้มีความมั่นคง (Steadiness) และ ผู้ซื่อตรง (Conscientiousness)

DISC Model

พันเอก มารวย  ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

16 มกราคม 2561

 • DISC เป็นเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมที่อิงกับทฤษฎีทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยา William Moulton Marston ซึ่งเน้นลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 4 ลักษณะคือ การครอบงำ (dominance) การจูงใจ (inducement) การยินยอม (submission) และ การปฏิบัติตาม (compliance) ต่อมา ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรม โดยนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมคือ Walter Vernon Clarke
 • DISC is a behavior assessment tool based on the DISC theory of psychologist William Moulton Marston, which centers on four different behavioral traits: dominance, inducement, submission, and compliance. This theory was then developed into a behavioral assessment tool by industrial psychologist Walter Vernon Clarke.


ผู้ที่สนใจเอกสารนี้แบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ https://www.slideshare.net/maruay/disc-model-86174458

DiSC เป็นรูปแบบการอธิบายด้วยภาษาธรรมดา เพื่อทำความเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อคนอื่นๆ คือ ผู้ครอบครอง (Dominance) ผู้มีอิทธิพล (Influence) ผู้มีความมั่นคง (Steadiness) และ ผู้ซื่อตรง (Conscientiousness)

1.ผู้ครอบครอง (Dominance)

 • ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จ มุ่งที่ผลลัพธ์สุดท้าย และมีความมั่นใจสูง

พฤติกรรม

 • ดูภาพใหญ่ มีความมุ่งมั่น ยอมรับความท้าทาย ตรงประเด็น

2.ผู้มีอิทธิพล (Influence)

 • ให้ความสำคัญกับการมีอิทธิพลหรือชักชวนคนอื่น มีการเปิดกว้าง และสร้างความสัมพันธ์

พฤติกรรม

 • แสดงความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี ชอบทำงานร่วมกัน ไม่ชอบการถูกละเลย

3.ผู้มีความมั่นคง (Steadiness)

 • ให้ความสำคัญกับความร่วมมือ มีความจริงใจ และความไว้วางใจ

พฤติกรรม

 • ไม่ชอบความเร่งรีบ ลักษณะสงบเสงี่ยม ชอบใช้แนวทางสงบ ให้การสนับสนุนที่ดี

4.ผู้ซื่อตรง (Conscientiousness)

 • ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความถูกต้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความสามารถ

พฤติกรรม

 • ชอบอิสรภาพ มีเหตุผลตามวัตถุประสงค์ ต้องการรายละเอียด กลัวความผิดพลาด

ประโยชน์ของ DiSC

 • สร้างทีมที่มีประสิทธิผล
 • พัฒนาผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา และผู้นำ
 • สร้างพลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงการบริการลูกค้า
 • ช่วยในการเปลี่ยนแปลงและจัดการความขัดแย้ง
 • ช่วยในการว่าจ้าง สรรหา จัดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง และการว่าจ้างคนจากภายนอก
 • เพิ่มประสบการณ์การให้คำปรึกษา หรือการฝึกสอน

หลักการของ DiSC

 • รูปแบบทั้งหมดของ DiSC มีคุณค่าเท่าเทียมกัน เราทุกคนมีส่วนผสมของทั้งสี่รูปแบบ
 • การทำงานของเราได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น ประสบการณ์ชีวิต ศาสนา การศึกษา และวัยวุฒิ
 • การทำความเข้าใจตัวเราเองเป็นขั้นตอนแรก ที่จะเพิ่มประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อทำงานกับคนอื่น
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ DiSC ของบุคคลอื่น จะช่วยให้เราเข้าใจถึงลำดับความสำคัญ และความแตกต่างของคนเหล่านั้น
 • เราสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพในสถานที่ทำงาน ที่บ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ โดยใช้ DiSC เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

คนเราแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

 • มุมมองของแต่ละคน มีอยู่ในตัวตนของเขา
 • บางคนเรียกว่า "บุคลิกภาพ" และบางคนเรียกว่า "อารมณ์"
 • เคยสังเกตไหมว่า คนในครอบครัวและเพื่อนของคุณ แตกต่างจากคุณอย่างไร?
 • คุณอาจถามตัวเองว่า "ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น?" หรือ "พวกเขาคิดอะไร?"

รูปแบบของสุขภาวะ

 • รูปแบบการศึกษาพฤติกรรมหลาย ๆ แบบ มุ่งเน้นไปที่สิ่งผิดปกติของบุคคล เพื่อระบุ "ความผิดปกติของบุคลิกภาพ" แต่รูปแบบของ DISC ยึดตามพฤติกรรมปกติ ไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • DISC เป็น "รูปแบบของสุขภาวะ" มีวัตถุประสงค์และคำอธิบายที่ชัดเจน มากกว่าใช้ความคิดส่วนตัวและใช้การตัดสิน
 • ดังนั้น DISC เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

แนวทางเชิงบวก

 • แบบจำลองของ DISC เป็นกรอบที่ดีสำหรับการทำความเข้าใจผู้คน ควรใช้ DISC ในทางบวกเพื่อกระตุ้นให้บุคคลคนเป็นคนที่ดี ไม่ใช่เพื่อ "ป้ายสี" ผู้อื่น
 • ความสัมพันธ์เชิงบวก มาจากความเข้าใจที่ถูกต้องของตัวคุณเองและคนอื่น ๆ
 • DISC เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับรู้ลักษณะบุคลิกภาพของเราเอง และผลกระทบที่มีต่อชีวิตประจำวันของเรา

รูปแบบพฤติกรรมของคน

 • ข้อสังเกตที่ 1: บางคนชอบแสดงออก ขณะที่คนอื่นเก็บตัว
 • การมีลักษณะของ "แรงผลักภายใน" หรือ "จังหวะ" ที่บางคนดูเหมือนจะพร้อมที่จะ "ลุย" หรือ "มีส่วนร่วม" อย่างรวดเร็ว ในขณะที่คนอื่น ๆ มีแนวโน้ม ที่จะมีแรงผลักดันของตนอย่างช้าๆ หรืออย่างระมัดระวัง
 • ข้อสังเกตที่ 2: บางคนเน้นเป้าหมาย ในขณะที่คนอื่นๆ เน้นผู้คน
 • สิ่งนี้เรียกว่า "จุดเน้นภายนอก" ของแต่ละบุคคลหรือ "ลำดับความสำคัญ" ของแต่ละคน
 • บางคนมุ่งเน้นการทำงานให้สำเร็จ คนอื่นๆ เน้นการปรับตัวเข้ากับคนรอบข้าง และใส่ใจความรู้สึกของพวกเขา

บุคคลประเภท "D" (The Dominant)

 • เป็นบุคคลที่มุ่งเน้นด้านแสดงออก และมุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ ทำให้เกิดขึ้น (MAKING IT HAPPEN!)
 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลประเภทนี้คือ การยอมรับและการนำเสนอผลลัพธ์ (RESPECT and RESULTS)

บุคคลประเภท "I" (The Inspiring )

 • เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจ ชอบแสดงออก มุ่งเน้นในการโต้ตอบ การมีปฏิสัมพันธ์ และมีความสนุกสนาน คนพวกนี้ให้ความสนใจกับคนอื่น ๆ ว่ามองเขาอย่างไร
 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลประเภทนี้ คือ การชื่นชมและการยกย่อง (ADMIRATION and RECOGNITION)

บุคคลประเภท "S“ (The Supportive)

 • ชอบสนับสนุน เป็นบุคคลที่เก็บตัว มุ่งเน้นจะได้รับความสัมพันธ์ หรือสนับสนุนคนอื่น และทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลนี้คือ ความเป็นเพื่อน และการชื่นชมอย่างจริงใจ (FRIENDLINESS and SINCERE APPRECIATION)

บุคคลประเภท "C“ (The Cautious)

 • เป็นบุคคลที่ระมัดระวัง เก็บตัว มุ่งเน้นงาน การแสวงหาคุณค่า และความสม่ำเสมอของสารสนเทศมีคุณภาพ คนพวกนี้มุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องและความแม่นยำ
 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลนี้คือ ความเชื่อใจและมีคุณธรรม (TRUST and INTEGRITY)

คุณเป็นคนประเภทใด จากสถานการณ์นี้

 • สมมุติว่าประตูลิฟต์กำลังจะปิด มีผู้ที่พยายามจะขึ้นลิฟต์เพิ่มอีก โดยมีคนสี่คนอยู่ภายในลิฟต์อยู่แล้ว
 • คนที่หนึ่งในนั้นกำลังรีบและไม่ต้องการรอ (ผู้แสดงออกและมุ่งเน้นที่งาน) คนที่สองกดเปิดประตูและทักทายผู้มาใหม่ (ผู้แสดงออกและมุ่งเน้นที่คน) ผู้ที่สามยิ้มในขณะรอคอยอย่างอดทน (ผู้สงวนตัวและมุ่งเน้นที่คน) คนสุดท้ายคำนวณน้ำหนักเพื่อดูว่าลิฟต์สามารถรับบุคคลอื่นเพิ่มได้หรือไม่ (ผู้สงวนตัวและมุ่งเน้นที่งาน)
 • สี่คนที่แตกต่างกัน ตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวกันในวิธีที่แตกต่างกัน
  • ผู้ครอบครอง (the Dominant: แสดงออก/มุ่งเน้นที่งาน) มุ่งเน้นการไปที่รวดเร็ว
  • ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (the Inspiring: แสดงออก/มุ่งเน้นที่คน) มีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ผู้สนับสนุน (the Supportive: สงวนตัว/มุ่งเน้นที่คน) ตอบสนองอย่างสงบและไม่ขัดแย้ง
  • ผู้ระมัดระวัง (the Cautious: สงวนตัว/มุ่งเน้นที่งาน) ต้องการให้แน่ใจว่าคนที่เพิ่มมา ไม่เกินขีดจำกัดน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์

A.Dominance Style

 • การให้ความสำคัญของคนสไตล์ D
  • ผลลัพธ์ การกระทำ ความท้าทาย
 • ลักษณะของคนสไตล์ D
  • ตรงไปตรงมา ชัดเจน มั่นคง เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำอะไรอย่างรวดเร็ว
 • ถูกกระตุ้นโดย
  • ความท้าทายกับสภาพที่เป็นอยู่ ให้เป็นผู้รับผิดชอบ ให้เสรีภาพในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
 • ค่านิยม
  • การสื่อสารโดยตรง กล้าเสี่ยง การแก้ปัญหา
 • สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ D เบื่อหน่าย
  • การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผลลัพธ์ต่ำกว่ามาตรฐาน การบริหารแบบจุกจิก
 • สิ่งที่คุณอาจได้ยินคนสไตล์ D พูด
  • "ฉันให้เวลาคุณสองนาที แล้วโปรดปิดประตูเวลาออกด้วย" "ไม่ต้องลงรายละเอียด ตรงไปที่จุดเลย"

การติดต่อสื่อสารกับคนประเภท D

 • มุ่งตรงไปที่ประเด็น
 • กระชับ (ลองเริ่มต้นด้วยจุดสุดท้าย)
 • เน้นการแก้ปัญหา
 • แนะนำการกระทำที่เฉพาะเจาะจง
 • แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในหัวข้อ หรือเนื้อหาของคุณ

B.Influence Style

 • การให้ความสำคัญของคนสไตล์ i
  • ความกระตือรือร้น การกระทำ ความร่วมมือ
 • ลักษณะของคนสไตล์ i
  • กล้าแสดงออก กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี โน้มน้าวใจได้ดี มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์
 • ถูกกระตุ้นโดย
  • สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือ อยู่ในจุดเด่น ถูกบีบด้วยตารางเวลา
 • ค่านิยม
  • การมองภาพใหญ่ การแสดงออกส่วนบุคคล การติดต่อกับผู้อื่น
 • สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ i เบื่อหน่าย
  • มองในแง่ร้ายและการปฏิเสธ ทำงานคนเดียว
 • สิ่งที่คุณอาจได้ยินคนสไตล์ i พูด
  • "เรามีทีมงานที่ยอดเยี่ยม พวกคุณสุดยอด" "ฉันมีความคิดที่ยอดเยี่ยมว่า ..."

การติดต่อสื่อสารกับคนประเภท i

 • เริ่มบทสนทนาด้วยท่าทีที่ดี
 • ตรงไปตรงมา แต่ให้สมดุลกับความรู้สึกดี ๆ ของคุณด้วย
 • แสดงให้เห็นว่า คุณมีส่วนร่วมในความกระตือรือร้นของพวกเขา
 • หาวิธีในการยกย่องความสำเร็จของพวกเขา
 • แนะนำการกระทำที่เฉพาะเจาะจง
 • แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะฟังความคิดเห็นของพวกเขา

C.Steadiness Style

 • การให้ความสำคัญของคนสไตล์ s
  • การสนับสนุน ความเสถียร ความร่วมมือ
 • ลักษณะของคนสไตล์ s
  • อารมณ์มั่นคง อดทน ตั้งใจ อ่อนน้อมถ่อมตน เกื้อกูล ยินดีที่จะช่วย
 • ถูกกระตุ้นโดย
  • สภาพแวดล้อมที่มีความเสถียรและกลมกลืน ความเป็นธรรม การทำงานในกลุ่มเล็ก ๆ
 • ค่านิยม
  • วิธีการในการทำสิ่งต่างๆ แบบดั้งเดิม ความภักดี ความสม่ำเสมอ
 • สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ S เบื่อหน่าย
  • การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด อยู่รอบๆ หรือการเผชิญหน้ากับคนที่มีอำนาจ
 • สิ่งที่คุณอาจได้ยินคนสไตล์ S พูด
  • "ฉันยินดีที่จะช่วยในแบบที่ฉันสามารถทำได้" "อย่าทำให้เสียเรื่อง"

การติดต่อสื่อสารกับคนประเภท S

 • หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง หรือใจร้อน
 • เริ่มบทสนทนาอย่างเป็นกันเอง
 • ถามพวกเขาถึงสิ่งต่างๆ นอกเหนือการทำงานเป็นอย่างไร
 • แสดงความสนใจในความรู้สึกของพวกเขา
 • กระตือรือร้นเมื่อต้องการข้อมูลจากพวกเขา
 • ทำให้เขารู้สึกสบาย เมื่อต้องการขอความคิดเห็น

D.Conscientiousness Style

 • การให้ความสำคัญของคนสไตล์ C
  • ความแม่นยำ ความเสถียร ความท้าทาย
 • ลักษณะของคนสไตล์ C
  • นักวิเคราะห์ มีความตั้งใจ ชอบการตั้งคำถาม มีความเป็นส่วนตัว มีความแม่นยำ ทำงานเป็นระบบ
 • ถูกกระตุ้นโดย
  • วิธีที่เหมาะสมในการทำสิ่งต่าง ๆ ความแม่นยำ ความถูกต้อง
 • ค่านิยม
  • คุณภาพ ความแม่นยำ ทำงานคนเดียว
 • สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ C เบื่อหน่าย
  • การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ไม่มีเวลาในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สถานการณ์ที่ต้องรับผิดชอบด้านอารมณ์
 • สิ่งที่คุณอาจได้ยินคนสไตล์ C พูด
  • "เรามีข้อมูลทั้งหมดหรือไม่" "ตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้ตรวจสอบงานของคุณอีกครั้ง"

การติดต่อสื่อสารกับคนประเภท C

 • เริ่มบทสนทนาโดยใช้วิธีการแบบสงบ มีเหตุผล
 • นำเสนอข้อเท็จจริง ก่อนการคาดเดา
 • หลีกเลี่ยงการกดดันให้ดำเนินการทันที
 • เคารพความต้องการของพวกเขาในการวิเคราะห์
 • ให้เวลาเขาในการประมวลสารสนเทศ
 • ขอความเห็น จากนั้นรอคำตอบ

สรุป

 • การทำความเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้น เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งส่วนตัวและอาชีพ
 • ทุกรูปแบบของ DiSC มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
 • ทุกคนมีการผสมผสานของทั้ง 4 รูปแบบ
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ DiSC ของคนอื่น ๆ สามารถช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์กับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

*************************************

 

หมายเลขบันทึก: 643986เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2018 17:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มกราคม 2018 17:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี