รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


คลิกเพื่อดาวน์โหลด 20180112130951.pdf

 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

            การรายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม  ประกอบด้วยการประเมินในด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)  และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในด้านคุณธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และด้านความสำเร็จของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  ได้แก่  ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนบุคคลในชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

            ผลการประเมินโครงการในภาพรวมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านบริบท ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้ดีขึ้น 2)  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และ 3)  โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) โรงเรียนมีเครือข่าย ร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ  2) โรงเรียนมีอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมเพียงพอกับการดำเนินโครงการ และ 3) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นและชุมชน  ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) การแจ้งคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 3) การขยายแนวคิดของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปยังโรงเรียนอื่น ๆ หรือชุมชนโดยรอบ  ด้านผลผลิต ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) ครูเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 2)  โรงเรียนสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเผยแพร่ขยายผล และ 3) โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม

                    ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม  โดยใช้ “สุขบท” คุณธรรมโมเดล (SKB Moral Model)  ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในระดับมาก และเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) การมีจิตอาสาและถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  2) การบันทึกการใช้จ่ายและออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน และ 3) การรักโรงเรียนและสามัคคีในหมู่คณะ ด้านความสำเร็จของโครงการ มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น 1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าเรียน  2) ครูและนักเรียนมีความสุข  ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายกันอย่างมีสัมมาคารวะตามวัฒนธรรมไทย และ 3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง

 

คำสำคัญ (Tags): #moral
หมายเลขบันทึก: 643931เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2018 13:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มีนาคม 2018 18:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี