แร่รัตนชาติที่เป็นอัญมณีหรือเพชรพลอยต่าง ๆ จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีความสวยงาม มีความแข็งคงทนต่อการถูกขูดขีด และเป็นสิ่งที่หาได้ยาก หมายความว่า แร่รัตนชาติมิได้มีเหมือนกันทุกประเทศ
บางประเทศมีเพชรมาก เช่น แอฟริกาใต้ ประเทศไทย และพม่า มีทับทิมที่มีคุณภาพดี สีสวยเป็นที่รู้จักดีทั่วโลก ประเทศออสเตรเลีย มีโอปอที่มีค่าสูงและสวยงาม ประเทศจีนมีหยก ประเทศญี่ปุ่นมีไข่มุก ฯลฯ
ความสวยงามของอัญมณีอยู่ที่สี ประกายแวววาว และความใสสะอาด ซึ่งเป็นผลจากการเจียระไนประกอบกัน ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวเด่นชัด ขึ้น คุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเพชรพลอยแต่ละชนิด มีมาตั้งแต่เกิดเองตามธรรมชาติ เพชรพลอยชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก ็ตาม อาจมีสีอ่อนแก่ มีความใสหรือขุ่นมัว หรือมีมลทิน

          เพชร  จะเป็นอัญมณีที่มีค่า ที่มนุษย์ถวิลได้

          จึงเปรียบเทียบความดี.....เหมือนเพชร

          จึงเปรียบเทียบความงาม.....เหมือนเพชร

          จึงเปรียบเทียบความแข็งแกร่ง.....เหมือนเพชร

           ค่าของเพชร  ใครก็อยากได้  แต่จะทำให้เหมือนเพชร  ขึ้นอยู่กับบริบทนั้นว่า...จะเห็นคูณค่าของเพชร

          เพชร.......อยู่ที่ไหนก็เป็นเพชร

          เพชร......ย่อมอยู่กับเพชร.....จึงควรคู่

          เพชร.....ตัด......เพชร.....จึงจะเหมาะสม

          ใครเป็นเพชร...ใคร...ไม่ใช่เพชร