ทำอย่างไรถึงจะทำให้ผู้ใช้บริการใช้ทรัพยากห้องสมุดอย่างคุ้มค่า กับงบที่ลงทุนไป  หรือห้องสมุดจะมีบทบาท และมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างในการปรับเปลี่ยน หรือสร้างวัฒนธรรมของผู้ใช้ โดยเฉพาะนักศึกษาให้มีวัฒนธรรมในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง  คิดว่าผู้ที่ทำงานในห้องสมุดหลายแห่ง โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคงเจอคำถามลักษณะนี้เช่นเดียวกัน   ห้องสมุดของท่านได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

ห้องสมุดคุณหญิงหลง ฯ มอ. หาดใหญ่ ตระหนักถึงภาระในเรื่องดังกล่าว  พยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการในหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมภายในห้องสมุด และการออกไป road show ตามคณะ/ภาควิชา

สำหรับกิจกรรมที่จัดมีหลายลักษณะ ทั้งการแนะนำบริการ  การชี้แนะแหล่งสารสนเทศ  การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ  การจัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อน เพื่อไปรับฟังความต้องการ/ปัญหาจากคณะ/หน่วยงาน การจัดโครงการ Reference Services Onsite (บริการตอบคำถามนอกสถานที่คะ ไปตามคณะ/ภาควิชาที่ต้องการในช่วงเวลาที่กำหนด)  โครงการยอดนักอ่าน มีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ยืมสารสนเทศสูงสุดในแต่ละเดือน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2550 ห้องสมุดยังคงต้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  เน้นการประสานงาน และการร่วมมือกับคณะ/ภาควิชา/อาจารย์ผู้สอนมากขึ้น  เช่นการประสานงานไปที่ทุกภาควิชาที่มีการสอนวิชาสัมมนา เพื่อขอเวลาอาจารย์ผู้สอนประมาณ 1 ชม. ให้ทีมงานของห้องสมุดออกไปแนะนำบริการ และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา  ผลการตอบรับจากคณะ/ภาควิชาค่อนข้างดีมาก ส่วนใหญ่จะจัดเวลาให้ทีมงานห้องสมุดคะ

นอกจากนี้ยังมีแนวคิด/แผนงานเรื่องการออกบู๊ทในจุด/ช่วงเวลาที่มีนักศึกษาจำนวนมากด้วย คงใช้ concept เดียวกับการขายสินค้าคะ

ที่ทำทั้งหมดได้เนื่องจากมีทีมงานที่เข้มแข็ง  สนุกกับการทำงานเชิงรุกคะ