GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ดร.กฤษดา บันทึกที่1 เปิดห้องประชุม[เสมือน]

บันทึกผลการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดการจัดการความรู้(KM)


ประกาศเจตนารมย์

 

ระบบการจัดการความรู้จากการปฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วย (ก)มีการบันทึกความรู้ของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล (ข)มีการเข้าไปเรียนรู้จากบันทึกของบุคคลอื่น (ค)มีการตอบสนองเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ง)มีการสกัดหรือสังเคราะห์ความรู้ (จ)มีการนำสิ่งที่เรียนรู้มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ประโยชน์คือ ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังปฏิบิติ

เป้าหมายคือ คุณภาพงานที่ดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 64291
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)