ประกาศเจตนารมย์

 

ระบบการจัดการความรู้จากการปฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วย (ก)มีการบันทึกความรู้ของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล (ข)มีการเข้าไปเรียนรู้จากบันทึกของบุคคลอื่น (ค)มีการตอบสนองเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ง)มีการสกัดหรือสังเคราะห์ความรู้ (จ)มีการนำสิ่งที่เรียนรู้มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ประโยชน์คือ ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังปฏิบิติ

เป้าหมายคือ คุณภาพงานที่ดี