หลังจากที่เคยเข้าร่วม UKM สองสามครั้ง ก็ได้นำเอาประสบการณ์นำมาปรับใช้กับงานประกันคุณภาพ ในรูปแบบ "โครงการเยี่ยมเยือน" ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ก่อน สมศ. จะเข้าประเมินภายนอก เมื่อ 26-28 กันยา 49 ที่ผ่านมา พอจะสรุปในภาพรวมได้ดังเอกสารแนบครับ

สรุปจากประสบการณ์จริงและเกิดผลทางปฏิบัติบ้างแล้วครับ

KPN