93-รับรางวัลครูผู้ทำประโยชน์จังหวัดมุกดาหาร ระดับชาติ โดย สกสค. ปี 2560 16-01-2560


รับรางวัลตามประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ    ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔.๒ การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ข้อ ๔.๒.๓ สถาบันการศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดจังหวัดละ ๑ คน ส่งสำนักงาน  สกสค. จังหวัดมุกดาหารดำเนินการภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร มีพันธกิจจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา การบริการการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดปัจจุบันมีบุคลากรสายผู้สอนที่เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครู     ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๒ (๒) กำหนด  วิทยาลัย ชุมชนมุกดาหาร ได้พิจารณาบุคลากรในสังกัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อขอรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค สังกัดสถาบันการศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ นายทิวากร  เหล่าลือชา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เพื่อให้สำนักงาน  สกสค. จังหวัดมุกดาหารดำเนินการพิจารณาต่อไป

คลิก https://www.facebook.com/Tiwak...20171103072109.pdf

20171103072139.pdf

20171103072205.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)