การให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นปรัชญาหลักที่เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของผม  โดยส่วนตัวของผมแยกการให้ไว้ 3 ประการ ดังนี้

     1. ให้ทาน  เป็นการให้ทรัพย์

     2. ให้ความรู้  เป็นการสอนหรืออบรมคน จากไม่รู้จะได้รู้

     3. ให้อภัย เป็นการให้ที่ยากที่สุด

     แต่การให้ที่มีความสุขทั้งคนให้และคนรับ คือ การให้น้ำใจไมตรี เพราะผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับเพิ่มพูนครับ