กิจกรรมเตรียมงานรอรับการนิเทศครั้งที่ 2 (27-10-2560)

กิจกรรมเตรียมงานรอรับการนิเทศครั้งที่ 2 

        วันที่  27  ตุลาคม 60 ข้าพเจ้าและคู่ที่ร่วมกันจัดทำโครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมงานเพื่อรอรับการนิเทศครั้งที่ 2 สิ่งที่จัดเตรียมนั้นประกอบไปด้วยเอกสารโครงร่างโครงการ  แบบประเมินที่ใช้ในการจัดทำโครงการ  งานนำเสนอ Power  Point  ตามประเด็นหัวข้อในคู่มือการนิเทศครั้งที่ 2 รวมไปถึงการจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมต่างๆ มีการซักซ้อมการนำเสนอและแบ่งหัวข้อกันนำเสนอเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องในการนำเสนอโครงร่างโครงการ 


        ภาพที่ 1-2 กิจกรรมเตรียมงานรอรับการนิเทศครั้งที่ 2  (27-10-2560: เวลา 8.30-17.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)