แผนการจัดการความรู้ ม.อ.สำเร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารรับรู้และส่งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ...งานนี้ทำไมต้องส่งที่ประชุมผู้บริหาร?....เป็นคำถามที่ผุดขึ้นมากลางใจ...ก็ทุกปีไม่เห็นจะต้องรายงานอะไร นอกจากรายงานผลปลายปี...งบประมาณเนื่องจากในปีนี้เราจะไม่ทำมาก..คนทำจะอยู่ที่คณะ หน่วยงาน โดย ปี 2550 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรจะทำหน้าที่เป็น Change Agent กิจกรรมต่างๆ จะถูกกระจายไปยัง คณะ หน่วยงานเราจึงต้องแจ้งให้ทราบ พิจารณากันไปด้วยกัน...คณะหน่วยงานร่วมดำเนินการ 6 ประเด็นหลักชมแผนฉบับเต็นที่จะร่วมทำคือ
1.ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ 
2.สร้งแนวร่วมโดย  กำหนด Km focus area  ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็น คือ
  
2.1  การจัดการความรู้กับงาน กิจการนักศึกษา”  โดย รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 2.2  การจัดการความรู้กับงาน การเรียนการสอน”  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 2.3  การจัดการความรู้กับการ การพัฒนาคน พัฒนางาน” โดยรองอธิการบดี
 2.4  การจัดการความรู้กับ       การบ่มเพาะนักศึกษา” โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  พัฒนา Communication Platform สำหรับการสื่อสารในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็น Platform สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร  หรือ gotoknow น้อย ลงภายในมหาวิทยาลัยนั่นเอง โครงการฉบับเต็ม
4.กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.มีขุมความรู้ในมหาวิทยาลัย 

 ws5.jpgws4.jpg

ภาพบรรยากาศws3.jpg

เรากำหนด ให้ทุกครั้งของการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมีช่วงเวลา ให้คณะ หน่วยงานนำเสนอ ความสำเร็จของการใช้การจัดการความรู้ ของคณะ หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการชื่นชมความสำเร็จ เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่น ระดมพลังด้านบวกมาเสริมหมู่คณะในการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรอย่างอัตโนมัติ  นำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพคุณค่าของกันและกันในองค์กร โดยมีเราเป็นฝ่ายเลขานุการไปควาญหาความสำเร็จที่ว่านั้นมาจัดคิว ให้นำเสนอกัน

ws7.jpg ws6.jpg

เบื้องหลังความสำเร็จ ยามค่ำคืน ยังทำงาน...รับใช้ ม.อ.คุ้มจริงๆ...