สวรรค์๖

         

หมายถึง   ภพที่มีอารมณ์อันเลิศ,โลกที่มีแต่ความสุข,เทวโลก,ในที่นี้หมายเฉพาะสวรรค์ชั้นกามาพจร คือ ชั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับกาม ซึ่งเรียกเต็มว่า "ฉกามาพจรสวรรค์"หรือ กามาวจรสวรรค์๖ เรียงจากชั้นต่ำขึ้นไปดังนี้...

๑.จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ที่มีท้าวมหาราช๔ หรือ ท้าวจตุโลกบาลปกครอง คือ ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ครองทิศตะวันออก , ท้าววิรูฬหก จอมกุมภัณฑ์ ครองทิศใต้ , ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค ครองทิศตะวันตก , ท้าวกุเวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ์ ครองทิศเหนือ)

๒.ดาวดึงส์   (แดนที่อยู่แห่งเทพ๓๓ มีท้าวสักกะ หรือพระอินทร์เป็นจอมเทพ บางทีเรียก ไตรตึงส์)

๓.ยามา  

 ( แดนที่อยู่แห่งเทพผู้ปราศจากทุกข์ มีท้าวสุยามเป็นผู้ปกครอง )

๔.ดุสิต (แดนที่อยู่แห่งเทพผู้อิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติของตน มีท้าวสันดุสิตเป็นจอมเทพ ถือกันว่าเป็นที่อุบัติของพระโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้ายก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นที่อุบัติของพระพุทธมารดา

๕. นิมมานรดี    (แดนที่อยู่แห่งเทพผู้มีความยินดีในการเนรมิต มีท้าวสุนิมมิตเป็นจอมเทพ ถือกันว่า เทวดาในชั้นนี้ ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมนิรมิตรได้เอง

๖.ปรนิมมิตวสวัตตี   (แดนที่อยู่แห่งเทพผู้ยังอำนาจให้เป็นไปในสมบัติที่ผู้อื่นนิรมิตรให้ คือ เสวยสมบัติที่เทพพวกอื่นนิรมิตรให้ มีท้าววสวัตตีเป็นจอมเทพ