มุมมองใหม่ต่อระบบข้อมูล - ในมุม KM

          บล็อก Gotoknow.org ทำให้ผมมีมุมมองใหม่ต่อคำว่า "ระบบข้อมูล"   เดิมผมมอง "ระบบข้อมูล" ในลักษณะ
     - มีตัวเลข  สถิติ
     - อยู่ในคอมพิวเตอร์  ในลักษณะ database ให้คนเข้าถึงได้  มีวิธีการให้ค้นหา
     - มีการวิเคราะห์หรือประมวลให้เกิดความหมาย
     - มีเป้าหมาย "ผู้ใช้" ที่ชัดเจน
     - มีผู้รับผิดชอบสร้าง content

           มุมมองเดิมของผมก็ยังคงอยู่และคิดว่าเป็นมุมมองที่มีประโยชน์   แต่ผมมีมุมมองใหม่เพิ่มขึ้น   และกลายเป็นมุมมองหลักคือมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของ "ระบบข้อมูล"

           มุมมองใหม่คือ   ผมมอง "ระบบข้อมูล" เป็นบันทึกในบล็อก   ซึ่ง "ผู้ปฏิบัติ" เข้ามาบันทึกความรู้ลึก   ความคิดและการปฏิบัติของตน

           บันทึกในบล็อกเป็นทั้ง "ระบบข้อมูล" และเป็นการสื่อสาร (communication) ระหว่างผู้ปฏิบัติ   โดยที่ "สาระ" (เนื้อหา - content) ที่สื่อระหว่างกันส่วนใหญ่เป็นความรู้ปฏิบัติ (tacit knowledge)

           ต่อไปเราจะสามารถใช้เครื่องมือ "เหมืองข้อมูล" (data mining) มาขุดค้น "ความรู้" ด้านต่าง ๆ จากบล็อก Gotoknow.org ได้

วิจารณ์  พานิช
 3 พ.ย.48