170909-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Defective & deficient

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.09.08

Ref.#659680


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “defective”

      สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “dih-FEK-tiv” (ดิ-เฟ็ค-ทิฟ)

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “deficient”

      สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “dih-FISH-uh nt” (ดิ-ฟิช-ชึ่นทิ)


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย คุณศัพท์ “defective” ว่ามีความเกี่ยวพัน กับ “defect”

           ที่ Dictionary.com สะกดคำอ่าน

           เมื่อเป็น นาม เน้นเสียง พยางค์ แรก ว่า

           “DEE-fekt” (“ดี-เฟ็คที”) หรือ “dih-FEKT” (“ดิ เฟ็คทึ”)

           เมื่อใช้เป็น กริยา สะกดเสียงเน้น พยางค์ หลัง “dih-FEKT

ส่วน “deficient” มีความเกี่ยวพัน กับ “deficit”

            ที่ Dictionary.com สะกดคำอ่าน

           เมื่อใช้แบบ US English  เน้นเสียง พยางค์ แรก ว่า

            “DEF-uh-sit” (เดฟ-เฟอะ-ซิท)

         ส่วนใน British English เน้นเสียงพยางค์ สอง ว่า

             “dih-FIS-it” (ดิ-ฟิส-สิท)

ยกตัวอย่างว่า

      “เงิน ที่เป็น ‘counterfeit’ (ปลอม) นั้นจะ

      ‘defective’ เพราะเหตุว่า มันเป็นสิ่งที่ ‘defect’

หากแต่ “เงิน จะ ‘deficient” ถ้าหากมีจำนวน น้อยไม่พอใช้”

      โดยที่ “defect” เป็นคำทั่วไป ใช้สำหรับสิ่งที่

      “imperfection” = ไม่สมบูรณ์ หรือ “shortcoming” = จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง

และ “deficit” เป็นคำทั่วไป ใช้สำหรับสิ่งที่

       “shortage” = ขัดสน หรือ “lack” = ขาดแคลน

ดังนั้น จึงสามารถ อ้างอิง ถึงเด็กเล็กสักคน ว่าเป็น

       “mentally deficient” = หมายถึง “มีสติปัญญาที่ต่ำกว่าปกติ”

และ “physically defective” = หมายถึง

      “ความไม่สมบูรณ์ในการได้ยินหรือการพูด”


ตัวอย่าง ประโยค ประกอบด้วย “defective” และ “deficient”

‘Merchants will give refunds on any damaged, or defective merchandise.’

‘I return the appliance because it was defective.’

‘My defective French pronunciation.’

‘Deaf people are sometimes treated as being mentally deficient.’

‘Your diet deficient in vitamins.’

(vitamin: อังกฤษ อ่าน วิ อเมริกัน ไว)

‘Women who are dieting can become iron deficient.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.57.16
เขียนเมื่อ 

I too have problems typing pronunciation in gotoknow textbox.

I use the 'Size' (A with double headed arrow button] to change sizes but the B (for Bold) I give up too ;-)

Can't we do it easier? [by asking gotoknow support team to look into why "" tags keep propping up in this textbox html and can't be turned off with a click on the B for 'bold' button.]

Dear gotoknow support team, we need your help!

Don't if 'word processing apps' (Office, libreOffice/OpenOffice, Abiword,... would help). I have tried cut and paste from LibreOffice and there are too many issues.

Sigh! It's tough when we can't write what we want to readers to see.