การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมในวันนี้นักศึกษาได้ร่วมกันจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการนำเสนอต่ออาจารย์นิเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)