การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 5 กันยายน 2560)

                                      วันนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทำการแก้ไขงานที่ทำหลังประชาคมให้ดีขึ้น ถูกต้องตามโครงสร้างชุมชน โดยการแบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานโดยมีแบบแผนในการจัดการงานที่ดี และมีความตั้งใจในการพยายามให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

                                                          ปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่ได้ให้คำแนะนำแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาณาเขตที่ติดต่อกับชุมชนเพื่อนำไปปรับแก้อย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)