การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วันที่ 4 กันยายน 2560)

                             นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศพช.เพชรบุรี ได้ไปลงพื้นที่ในการทำประชาคม ที่ศาลาประชาคมบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 โดยมีชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกเศรษฐีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประชาคม พวกเราได้แบ่งหน้าที่และทำกิจกรรมดังนี้

  • ลงทะเบียน
  • แนะนำตัวนักศึกษาต่อผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน
  • รายงานวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในระยะเวลาต่อไป
  • นำเสนอผลการศึกษาชุมชน ได้แก่  ประวัติชุมชน  เส้นแบ่งเวลาชุมชน(Timeline)  แผนที่เดินดิน  แผนที่รอบใน  แผนที่รอบนอก  และข้อมูลด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงทุนทางสังคมของชุมชน
  • กิจกรรมร้อยดวงใจตั้ง “ปณิธาณ”  ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหา  ความต้องการ  และทุนทางสังคมของชุมชน  โดยใช้กระบวนการในงานพัฒนาชุมชนคือ การสนทนากลุ่ม (focus  group) 
  • สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และนำมาค้นหาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค(SWOT) ที่ชุมชนมี
  • ร่วมรับประทานอาหารว่าง
  • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


                                                                         ลงทะเบียน

                                                                          แนะนำตัว

                                                บันทึกภาพร่วมกันหลังทำการประชาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)