จากการเข้าร่วมฟังเรื่องตัวชี้วัดเมื่อวานมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีอยู่ที่หมด ๔ ขั้นตอนคือ

๑) การลงทะเบียนครัวเรือน (Registration)สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

๒) กำกับดูแล ประเมินแนวทางปฏิบัติและผล (Certification)

๓) ให้การสนับสนุน การให้คำปรึกษาแนะนำ ฯลฯ (support)

๔) การให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่บทเรียน (Dissemination)

เหล่านี้หากมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้สังคมดี คนมีความสุขมากขึ้น