170830-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Dare

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.29

Collins COBUILD English Usage

อธิบาย การใช้ “dare” เป็น กริยา แบบ ‘intransitive’ (อกรรม)

“ถ้าคุณ ‘dare to do’ บางสิ่ง” หมายถึง

         ‘คุณมี ความกล้าหาญ ที่จะทำ สิ่งนั้น ‘

สามารถใช้ “dare” โดดๆ หรือให้ตามด้วย ‘infinitive’ “to” หรือไม่ ก็ได้ เช่น

           ‘I want to see him as often as I dared.’

          ‘It’s remarkable that she dared to be so honest.’

ในความหมายนี้้ บ่อยครั้ง ใช้ “dare” ในประโยค ปฏิเสธ และประโยค คำถาม

    “ถ้า บางคน ‘daren’t do’ บางสิ่ง” หมายถึง

    “พวกเขา ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะทำ สิ่งนั้น” เช่น

           ‘I daren’t ring Jeremy again.’

การใช้แบบ US English ไม่นิยมใช้การสะกดแบบ ย่อว่า “daren’t”

โดยเขียนในรูปเต็มคำ ว่า “dare not” เช่น

         ‘I dare not leave you here alone.’

ข้อควรระวัง

ต้องใช้ “infinitive” โดยไม่มี “to” ตามหลัง “daren’t” และ “dare not”

อย่าใช้ว่า ‘I daren’t to ring Jeremy again.’

ถ้าคุณ พูดถึง อดีต ต้องกล่าวว่า

     “บางคน ‘did not dare’ do บางสิ่ง” หรือ ‘didn’t dare’ do บางสิ่ง’

      ตามหลัง ‘did not dare’ หรือ ‘didn’t dare’

      สามารถตามด้วย “to” หรือไม่ก็ได้ เช่น

           ‘She did not dare leave the path.’

          ‘I didn’t dare to speak or move.’

ในการเขียนเป็นทางการ สามารถกล่าวว่า

    “บางคน ‘dare not to’ do บางสิ่ง”

    ต้องตาม “dare not” ด้วย ‘infinitive’ แต่ไม่มี “to” เสมอ เช่น

          ‘He dared not show that he was afraid.’

ในประโยค ปฏิเสธ ชนิดอื่น สามารถ ใช้ “dare”

ให้ตามด้วย ‘infinitive’ พร้อม “to” หรือไม่ก็ได้ เช่น

         ‘No one dares disturb him.’

         ‘No other manager dared to compete.’

ในประโยค คำถาม แบบ “yes/no”

     ให้จัดวาง “dare” ในรูปพื้นฐาน นำหน้า ‘ประธาน’ โดยไม่ใช้ กริยา ช่วย

     และ ตามหลัง ‘ประธาน’ ให้ใช้ ‘infinitive’ โดยไม่มี ‘to’ เช่น

           ‘Dare she go in?’

ในประโยค คำถาม แบบ “wh-”

     ให้ใช้กริยา ช่วย (modal) เช่น “would” นำหน้า “dare”

      และ ตามหลัง “dare” สามารถใช้ ‘infinitive’ ให้มี ‘to’ หรือไม่มี ก็ได้ เช่น

          ‘Who will dare to tell him?’

         ‘What bank would dare offer such terms.”

และ อธิบาย การใช้ “dare” เป็น กริยา แบบ “transitive” (สกรรม)

    “ถ้าคุณ “dare” บางคน ให้ทำ บางสิ่ง” หมายถึง

     “คุณ ท้าทาย พวกเขา ให้พิสูจน์ว่า ‘พวกเขาไม่กลัวที่จะทำ สิ่งนั้น” เช่น

         ‘I dare you to swim across the lake.’

         ‘She glared at Simon, daring him to disagree.’

คุณใช้ สำนวน “I dare say” หรือ “I daresay”

    เพื่อแสดงว่า “คุณคิดว่า บางสิ่ง น่าจะเป็นความจริง” เช่น

          ‘It’s worth a few pounds, I dare say, but no more.’

         ‘Well, I daresay you’ve spent all your money by now.’

ข้อควรระวัง

จำไว้ว่า วลี “I dare say” เป็น “a fixed phrase” = “วลีตายตัว”

ต้องไม่ใช้ในรูปอื่น เช่น “You dare say.” หรือ “I dare to say.”


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการณ์ใช้ กริยา “dare” ว่า

        “ขึ้นอยู่กับ นัยยะของการใช้”

โดยที่ บางครั้ง ใช้ “dare” ให้ทำหน้าที่เหมือนเป็น กริยา ช่วย เช่น

        “can” หรือ “may”

และ บางครั้ง ใช้ “dare” ให้เป็นเหมือน “กริยา หลัก” เช่น “want” หรือ “try”

เมื่อใช้เป็น กริยาช่วย “dare” จะไม่เปลี่ยนไป ให้เข้ากันได้กับ “ประธาน” ของมัน เช่น

         ‘He dare not do that again.’

และ “dare” จะไม่ร่วม กับ “do” ในการสร้างประโยค คำถาม ปฏิเสธ หรือ รูปอื่น เช่น

         ‘Dare we tell her the truth?’

         ‘I dare not mention their names.’

ท้ายที่สุด ไม่ต้องใช้ “to” นำหน้า กริยา ที่ตาม “dare” เช่น

         ‘If you dare breathe a word about it, I’ll never speak to you again.’

เมื่อใช้ “dare” เป็น กริยา หลัก และสอดคล้องกับ “ประธาน” ของมัน เช่น

         ‘If he dares to show up at her house I’ll be surprised.’

และมันได้ ผนวกรวม กับ “do” เช่น

         ‘Did anyone dare to admit it?’

มันอาจเลือกได้ ที่จะใช้ “to” นำหน้ากริยา ที่ตามหลังมัน เช่น

        ‘No one dares (หรือ dares to) speak freely about the political situation.’

รูปแบบ กริยา ช่วย มีความหมายแตกต่างเล็กน้อย จากรูปแบบ กริยา หลัก

   ในส่วนที่ กริยา ช่วย เน้น ทัศนคติหรือความเกี่ยวข้อง ของผู้พูด

   ขณะที่รูปแบบ กริยา หลัก แสดงสถานการณ์ ที่เป็นเป้าหมาย มากกว่า

ดังนั้น ประโยคเช่น

        “How dare you operate this machinery without proper training?

       ที่แสดงความขุ่นเคือง ที่การกระทำ

ขณะที่ ประโยคเช่น

         “How do you dare to operate this machinery without proper training?”

         ที่เป็นการร้องขออย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ ข้อมูล

เมื่อใช้ “dare” เป็น กริยา “transitive” ในความหมายว่า “challenge” นั้น

จะใช้ รูปแบบ กริยา หลัก ได้อย่างเดียวเท่านั้น และต้องตามด้วย “to” เช่น

           ‘Anyone who dares him to attempt it will be sorry.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (2)

sr
IP: xxx.158.56.112
เขียนเมื่อ 

Thank you.

May I ask for clarification on

...ใช้ “dare” โดดๆ หรือให้ตามด้วย ‘infinitive’ “to” หรือไม่ ก็ได้ เช่น ‘I want to see him as often as I dared.’...?

I dare say 'we have a grammatical conflict between 'want to' (present with future aspect) and 'dared' (past).<p></p>

เขียนเมื่อ 

วลี "โดดๆ" หมายถึง ใช้โดยตัวมันเอง ไม่ต้องมี "to" ตาม

Nat