หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 29 สิงหาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้ลงพื้นที่ดูงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน มีการแบ่งย่อยประเภทโครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตพืชและพันธุ์พืช การปศุสัตว์และการปรับปรุงดินรวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดูการเตรียมที่ของโครงการซึ่งมี ทหาร ร่วมกับ ธกส. ทำโครงการในพื้นที่ ที่ไปศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)