ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 21

กฤตยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วันนี้เป็นวันที่พวกเรามาช่วยกันสถานที่บริเวณาลากลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการปประชุมกลุ่มเกษตรกรคนทำนาหนองสาหร่ายประจำปี 2560 และในวันนี้เราได้เข้ามร่วมการทำประชาคมให้ชาวบ้านได้ทราบ ในวันนี้มีนายกเทศบาลเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและมีอาจารย์ศิวโรจน์ จิตนิยม ผู้เป็นประธานกลุ่ม และ นายแรม เชียงกา เป็นเลขา เป็นผู้บรรยากล่าวถึงวาระต่างในการประชุมครั้งนี้ มีการแจกแจงถึงงบประมาณของกลุ่ม มีการให้คำแนะนำในการใช้บริการรถดำนา รถเกี่ยวข้าว รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และในช่วงสุดท้ายพวกเราได้ออกมาทำประชาคมให้ชาวบ้านรับทราบและเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อน จุดแข็งของวชุมชน

                          (ก่อนเข้าร่วมประชุมต้องลงชื่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้ง)

(มีนายกเทศบาลเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย)

จากนั้นอาจารย์ศิวโรจน์และพ่อแรม ได้กล่าวเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้และหลังจากประชุมเสร็จก็ตามด้วยการทำประชมคมของพวกเราก่อนอื่นเราได้กล่าวสวัสดีและแต่ละคนแนะนำตัวให้ชสวบ้านไ้ด้ทราบ

                                                 (นางสาว ธีรัตน์ ได้กล่าวแนะนำตัวเอง)

                                         (ดิฉันได้กล่าวแนะนำตัวเอง)

หลังจากกล่าวแนะตัวาตัวเองเสร็จถัดมาเราก็ชี้แจงถึงการทำswotให้ชุมชนได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในชุมชน

(เป็นการชี้แจงให้รับทราบถึงปัญหาของชุมชนโดยใช้Swotเป็นตัวแปลจากการสำรวจในการลงพื้นที่สัมภาษณ์)

หลังจากชี้แจ้งถึงปัญหาของชุมชนเสร็จแล้วเราก็จะขอนำเสนอโครงการที่คิดว่าชุมชนมีปัญหาและเสนอโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้นได้

โดยมีทั้งหมด 4 โครงการ 1.โครงการการจัดการขยะ 2.โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพร 3.โครงการจัดการเรียนรู้ด้านสมุนไพร และ4.โครงการอนุรักาษ์วัฒนธรรมรำเหย่ย โดยทั้ง 4 โครงการนี้ได้รับเสียงเป็นประชามติจากชาวบ้านให้ดำเนินโครงการนี้ได้โดยการยกมือขอที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้แต่กลุ่มได้จัดทำโครงการ โดยแต่ละโครงการงบประมาณไม่สูง มีความเป็นได้และตรงตามความต้องการชุมชน

                      (กำลังชี้แจ้งถึงรายละเอียดในการจัดทำโครงการที่ 1)

หลังจากที่พูดถึงรายละเอียดของโครงการเสร็จเราก็ความมือจากชาวบ้านให้ร่วมกันลงคะแนนเสียงเพื่อลงประชามติว่าควรจัดทำโครงการนี้หรือไม่

                                                           (จนถึงโครงการสุดท้าย )

(ชาวบ้านทักคนที่นี้ให้ความสนใจในโครงการต่างๆและพร้อมที่จะทำโครงการไปพร้อมๆกับพวกเรา)

หลังจบการประชาคมก็ได้บทสรุปออกมาว่าจากswot ทำให้ชาวบ้านเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และจากการที่สอบถามความต้องการ และเขียนลงในswot ทำให้พวกเราได้จับประเด็นต่างๆทำให้เกิดมาเป็นโครงการดังที่เสนอที่ประชาคมในวันนี้โครงการาที่เรานำเสนอไม่ใช่เป็นโครงการที่หมู่ที่ 4 เห็นด้วยแต่เพียงหมู่เดียวแต่เป็นโครงการที่ครอบคลุมถึงทั้งตำบล เพราะทั้งตำบลได้รับประโยชน์จาการทำโครงนี้ด้วย และต้องขอขอบคุณ ชาวบ้านทุกหมู่ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมในวันนี้ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณอาจรย์ศิวโรนจ์ ผู้นำหมู่ที่ 4 และพ่อแรม เชียงกา ที่คอยเป็นผู้แนะนำการทำประชาคมวันนี้............................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)