ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນວິຊາຄະນິດສາດເລື່ອງ:ການລົບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຕ່າງກັນໂດຍນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບອະພິປາຍກຸ່ມຍ່ອຍສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 5 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານແບ່ງອຸດົມ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ ສົກຮຽນ 2016-2017ความเห็น (0)