การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุม

24 ส.ค 60 เข้าร่วมอบรมวันที่2 โคงการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)