อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา” (วันที่ 23 สิงหาคม 2560)


                ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 หลักสูตร”ผู้นำเครือข่ายการพัฒนา”เป็นวันที่ 2   มีการให้ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพว่าควรทำอย่างไรให้เหมาะสม และท่านวิทยากรได้แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ให้ฝึกปฏิบัติการพูด เพื่อให้ผู้นำในชุมชนที่เข้าร่วมรับการอบรมของธนาคารเพื่อการเกษตร โดยจะให้ผู้นำแต่ละจังหวัดกล้าพูดและกล้าแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบท งานมงคลสมรสและงานรับปริญญาบัตร เป็นต้น

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)