โครงงานคุณธรรม

คุณธรรม หมายถึง

สำหรับความหมายของคำว่าคุณธรรม มีผู้ให้นิยามความหมายไว้ ดังนี้

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน

บทที่1

ที่มาและความสำคัญ 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
  2. เพื่อทัศนียภาพที่ดี และความสวยงามของโรงเรียน
  3. เพื่อลดภาวะโลกร้อน  ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้

 บทที่    2 การดำเนินโครงงาน

 ประชุมวางแผนการจัดทำกิจกรรม  และวางกฎระเบียบในการทำกิจกรรม

 บทที่ 3ิ ผลการดำเนินงาน

บทที่ 4การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

บทที่5บทสรุปและข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินการโครงงาน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานความเห็น (0)