โครงงานคุณธรรม

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1. หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3. เป้าหมาย

ผลผลิต นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูจำนวน 235 คน

ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 เสนอโครงการ

4.2 ประชุมชี้แจง

4.3 แต่งตั้งคณะทำงาน

4.4 ดำเนินงานตามโครงการ

4.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

4.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

5. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน

6. งบประมาณ 

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานความเห็น (0)