โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ
ที่มาและความสำคัญ
จากการสำรวจพบว่า บริเวณโรงเรียนตามสนามหญ้า ถนนหน้าอาคารเรียน
โรงอาหาร มีเศษขยะเกลื่อนกลาดจำนวนมาก ดูไม่สวยงาม และบริเวณต่าง ๆ รอบ
โรงเรียนไม่สะอาด ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่นักเรียนควรสร้างจิตสำนึกช่วยกันดูแล
รับผิดชอบ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เพื่อนนักเรียนร่วมมือกัน
ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของตนเอง
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้
อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานความเห็น (0)