การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ฝึกคำบรรยายจาก วิทยากร

ช่วยกันจัดสถานที่เพื่อบรรยายใส้เดือน

ฝึกคำบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับใส่เดือน

ร่วมถ่ายภาพรวมก่อนกับศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)