170816-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Crisis & crises

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.15

Ref: # 596758


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “crisis”

         เอกพจน์ สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KRAHY-sis”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “crises”

         พหูพจน์ เน้น พยางค์ แรก ออกเสียง ยาวที่พยางค์สอง ว่า “KRAHY-seez”


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย การแทรกแซง ด้านความหมายที่แตกต่าง (semantic) ของ “crisis”

        (โปรดสังเกต ‘semantic’ ไม่มี s ต่อท้าย ใช้ในความหมายนี้)

        (โดย ‘semantics’ หมายถึง อรรถศาสตร์=ภาษาศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องของ ความหมาย)

ว่า บางคน เดือนร้อนรำคาญใจ กับ การเปลี่ยนแปลงความหมายของ คำ

ขณะที่หลายคน ก็ไม่จริงจัง สนใจมากนัก กับการ “semantic drift”

เนื่องจาก คำในภาษาอังกฤษ มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา

“crisis” เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี

ความหมาย ดั้งเดิมของ “crisis” คือ

         “the turning point for better or worse in an acute disease or fever.”

          (จุดหักเห ไม่ว่าทางดีขึ้นหรือเลวลง ของการเป็นไข้หรือโรค ชนิดเฉียบพลัน)

แต่ปัจจุบัน ความหมายทั่วไป คือ

         “a difficult or dangerous situation that needs serious attention.”

          (สถานการณ์ลำบากหรืออันตราย ที่ จำเป็นต้องจับตามองอย่างจริงจัง)

    ก็ยังมีอยู่บ้างที่ ยืนยันว่าต้องการให้กลับไปใช้แบบเดิม เพียงอย่างเดียว

ความเป็นปกติของการเปลี่ยนแปลง ความหมายของคำ

ยังเห็นได้ในอีกคำ ที่ปรากฏครั้งแรกในเนื้อหา การเป็นไข้ คือ “hectic”

        ที่ซึ่งปัจจุบัน ใช้ให้หมายถึง “very busy”

      ความหมายเดิม อ้างอิง อาการไข้ ที่เป็นๆหายๆ แต่เกิดซ้ำบ่อยครั้ง

Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการ คำที่ใช้ร่วมกับ “crisis” รวมถึง

คำที่เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

“an economic/political/financial crisis” เช่น

          ‘The country was headed into an economic crisis.’

“a constitutional crisis” หมายถึง

     “ที่เกี่ยวกับแนวทางที่ประเทศถูกปกครอง” เช่น

           ‘The scandal caused the greatest constitutional crisis of modern time.’

“a major/serious/deep/severe crisis” เช่น

          ‘Our farming industry has been hit by a serious crisis.’

“a worsening/deepening crisis” เช่น

         ‘The strikes came during a worsening economic crisis.’

คำที่เป็น กริยา เช่น

“create/cause/provoke a crisis” เช่น

         ‘The people fled the country, creating a huge refugee crisis.’

“precipitate a crisis” หมายถึง การเริ่มต้นของ crisis เช่น

         ‘The rising oil prices precipitated an energy crisis.’

“face a crisis” เช่น

        ‘Many families are facing a debt crisis.’

“resolve/overcome a crisis” หมายถึง

   “จัดการกับมันเพื่อให้หมดไป” เช่น

          ‘We still hope that the hostage crisis can be resolved by negotiation.’

“handle a crisis” หมายถึง “จัดการรับมือกับ crisis หนึ่ง” เช่น

         ‘Can he handle the crisis in our prison?’

“defuse a crisis” หมายถึง”การหยุด crisis ไม่ให้พัฒนาต่อไป” เช่น

         ‘Diplomatic efforts to defuse the crisis have failed.’

“avert a crisis” หมายถึง “หยุดยั้งมิให้เกิดขึ้น” เช่น

         ‘More talks were proposed in an attempt to avert the crisis.’

คำที่เป็น นาม เช่น

“a debt/food/housing crisis” เช่น

        ‘The failure of the crop this year will create a food crisis.’

“a cash crisis” หมายถึง “การขาดแคลนเงินสด” เช่น

         ‘In April, the company sold another 30% of its stock to ease its cash crisis.’

“an energy/oil/fuel crisis” เช่น

         ‘There is an energy crisis here, with power cuts happening daily.’

“crisis management” หมายถึง “การจัดการกับ crisis หนึ่ง เช่น

         ‘Most of my job consists of crisis management.’

“crisis point” หมายถึง “จุดที่ซึ่งปัญหาหนึ่งกลายเป็น crisis” เช่น

         ‘Events were now reaching crisis point.’

“a crisis situation” เช่น

       ‘Emergency powers were needed to deal with the crisis situation.’

“crisis talks” หมายถึง “การปรึกษาหารือในเรื่อง crisis” เช่น

       ‘The Prime Minister went back to London for crisis talks.’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)