หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 11 วันที่ 15 สิงหาคม 2017

วันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมการทำการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาคร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาและความเป็นอยู่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนไปจนถึงปัจจุบันในวันที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนครับและวันนี้ก็ได้ไปทำบุญวันพระตามแบบวิถีชีวิตของชุมชนที่วัดเจ็ดริ้ว

 

ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครภาพระหว่างการเข้าประชุมและเสนอความคิกเห็นครับ


ภาพระหว่างการไปทำบุญที่วักเจ็ดริ้วครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)