หลักการเทศนาพระคริสตธรรม...ตอนที่ 3 ชื่อเรื่อง

หลักการเทศนาพระคริสตธรรม...ตอนที่ 3 ชื่อเรื่อง

โดย....ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

                      การกำหนดโครงร่างของคำเทศนา ก็เหมือนกับออกแบบแปลงบ้านในการสร้างบ้าน เพราะการกำหนดโครงร่างของคำเทศนาจะทำให้เราได้รู้ถึงการเทศนาทั้งหมดที่เราจะนำไปเทศนา ซึ่งประกอบไปด้วย   ชื่อเรื่อง – บทนำ – เนื้อเรื่อง – บทสรุป และคำเชื้อเชิญ

                        ชื่อเรื่อง จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของเนื้อหาจะทำให้เราไม่ออกนอกเรื่อง อีกทั้งชื่อเรื่องยังเป็นตัวกำหนดโครงร่างในการเทศนา การตั้งชื่อเรื่องควรตั้งตั้งแต่ต้นหรือเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนเป็นอันดับแรก การตั้งชื่อเรื่องที่ดี ควรตั้งให้มีลักษณะดังนี้

1.1.มีความเข้าใจง่าย  มีความชัดเจน มีความสั้นกระทัดรัด

1.2.มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะนำไปเทศนาหรืออาจจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

1.3.มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ฟังโดยส่วนใหญ่

1.4.มีความแปลกใหม่   มีความแตกต่าง โดยเน้นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

1.5.ไม่เป็นหัวข้อที่กว้างขว้างจนเกินไป

                        ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่องในแบบต่างๆ

ก.ตั้งแบบคำสั่ง เช่น  “ จงเดินเข้าไปเคาะประตูสวรรค์”

ข.ตั้งแบบคำถาม เช่น  “ เราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร ?”

ค.ตั้งแบบครอบคลุมเนื้อหาของคำเทศนา เช่น “ การอธิษฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้”

                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)