สรุปนิทรรศการชั้นปีที่4

โครงการฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

เนื้อหา

ชุมชนบ้านสะพานดำเป็นกลุ่มเกษตรชาวบ้านส่วนใหญจะประกอบอาชีพปลูกฝรั่งพอมีเวลาร่วมกันจะพัฒนาแปลรูปผลไม้โดยที่เกษตรกรเป็นชาวสวนปลูกรั่งหมู่บ้านสะพานดำเป็นหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ประโยชน์

ปรระชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ในการวิเคราะห์ทำให้เข้าใจปัญหาหาในชุมชน

มุมมอง

การทำฝรั่งอบแห้งได้มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในชุมชนนี้มากขึ้นทำให้คนในชุมชนรู้จักกรระบวนการทำและกระบวนการแปลรูปอาหารมีความคิดสสร้างสรรค์ในการทำเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ทำให้อนุรักษ์ของในชุมชนและเผยแพร่รุ่นต่อรุ่นได้อีกด้วย

ซุ้มนิทรรศการ

มีความสวยงามมีระเบียบเรียบร้อยและมีความคิดสร้างสรรค์เดินดูได้ง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปนิทรรศการชั้นปีที่4ความเห็น (0)