สรุปนิทรรศการปี4

โครงการผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5

เนื้อหา

การทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกลุ่มบ้านสะพานดำที่ตำบลวังแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีเป็นการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์

ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการทำโครงการฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งทำให้สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน

มุมมอง

ชุมชนนี้มีความร่วมมือร่วมใจกันและมีผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งทำให้ชุมชนปีะสบความสำเร็จกับโครงการเป็นการทำแปลรูปอาหารที่ทำให้อาหารอยู่ได้นานไม่เสียง่ายสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งไปเผยแพร่ต่อยอดได้

ซุ้มที่จัดนิทรรศการความสวยงามในงาน

ซุ้มที่จัดริทรรศการมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีโครงการที่หน้าสนใจศึกษาหลายโครงการมีสิ้นค้าจริงให้ชมสิ้นค้าและมีการให้ชิมสิ้นค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปนิทรรศการปี4ความเห็น (0)