อบรม PLC ครูกลุ่มโรงเรียนวัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

อบรมครูเรื่อง PLC แบบ active learning

วันที่9 สิงหาคม 2560 ผู้เขียนมีอบรมอบรม PLC ครูกลุ่มโรงเรียนวัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แล้วจะเอาภาพมาให้ดูก่อน

Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ

•วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า PLC ของครู คือการรวมตัวกันจัดการความรู้ของครู คือเป็น KM ครูนั่นเอง เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้ทำหน้าที่ครู และนำความรู้ไปใช้ทำหน้าที่ครู เพื่อให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ชนิด “รู้จริง” (mastery)
•ในทาง KM การรวมตัวกันจัดการความรู้ของคนที่ทำงานเดียวกันหรือคล้ายๆ กัน เรียกว่า CoP (Community of Practice) เรียกในชื่อไทยว่า ชุมชนแนวปฏิบัติ ชุมชนแนวปฏิบัติของครู ก็คือ PLC ครูนั่นเอง การจัดการ PLC ครูจึงใช้หลักการและวิธีการของ CoP
•ท่านอาจารย์ ประเวศ วะสี เสนอแนวคิด INN คือ
•I = Individual หรือปัจเจกบุคคล คือ ความรู้ ความสามารถ และสิ่งที่เป็นตัวตนของเราที่มีจิตสำนึกใหม่ว่าเรามีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีศักยภาพที่จะทำอะไรดี ๆ และร่วมกันทำอะไรที่ดีได้ จิตสำนึกใหม่นี้จะปลดปล่อยผู้คนไปสู่ศักยภาพ อิสรภาพ และความสุขอันมหาศาล


•N = Node คือกลุ่มคนที่เป็นแกนหลักในการดำเนินการนั้นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนขนาดไม่ใหญ่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและถูกจริตกัน รวมตัวร่วมกันทำเป็นกลุ่มๆอย่างหลากหลายกลุ่มเหล่านี้มีความสุขและสร้างสรรค์ เพราะเป็นความสัมพันธ์ทางราบด้วยความเสมอภาค

N = Network คือเครือข่าย มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม โดยทั้งคนในหน่วยงาน กลุ่มคนในหน่วยงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการนี้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายหลายชั้น (Multilevel Networking) สามารถทำงานร่วมกัน หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง


Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ

• Professional Learning Community ของครู หรือ PLC ของครูคือ การที่ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(stakeholder)ทั้งหมด ได้รวมตัวกันระดมความคิด ประสานงานร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดศักยภาพมากที่สุด

จุดประสงค์ของ Professional Learning Community (PLC )

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(show and  share)ให้เกิดประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายด้านการศึกษาเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher professional)ด้วยการพัฒนาผู้เรียน


ขั้นตอนของProfessional Learning Community (PLC ) มีดังต่อไปนี้

1. กลุ่มครูที่จะทำProfessional Learning Community

(PLC ) โดยอาจรวมกลุ่มกันคือ ครูที่สอนวิชาเดียวกัน หรือครูที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือ อยู่ในระดับเดียวกัน หรือช่วงชั้นเดียวกันเป็นต้น นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มตามลักษณะงานเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืองานอื่นๆเป็นต้น รวมไปถึงการรวมกลุ่มในเครือข่ายต่างโรงเรียนด้วย

2. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) กำหนดปัญหา พยายามหาปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ควรช่วยกันค้นหาปัญหา และไม่ผลักภาระปัญหาออกจากตัว จะทำให้ไม่ได้ปัญหาที่แท้จริง

3. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

4. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) กำหนดเป็น Project based learning (PBL)สำหรับหัวข้อนั้นๆ โดยกำหนดว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไรให้ชัดเจน

5. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) นำสิ่งที่เป็น Project based learning (PBL) มาปรับปรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน ปรับใช้และทำเป็น นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป


ผู้เขียนให้ครูทำกิจกรรม deep listening และฝึกการทำกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง พร้อมกับวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน

ครูออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนของแต่ละโรงเรียนโดยทำในรูปแบบแผนการสอน มีหัวข้อชื่อเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผล ข้อสุดท้ายคือ สื่อและอุปกรณ์การสอน

video การสอนของครู

ครูแต่ละโรงเรียนออกแบบกิจกรรมการสอนที่เป็นปัญหาเพื่อนำกลับไปแก้ปัญหา พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู โดยทำ PLC กันในโรงเรียน หลังจากนั้นจะบันทึกลง logbook ของแต่ละคนเพื่อนำเสนอต่อไป  ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (2)

-สวัสดีครับครู

-ตามมารายงานตัวขอรับ 55

-มาผ่อนคลายสมองครับ

-จองคิวไว้ก่อน

-เมื่อวันเสาร์ออกเดินป่าคลายเครียด 55

-ชอบเดินแพะขอรับ

-ว่างๆ อยากชวนครูมาเดินแพะด้วยกัน..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

โอโหไปดูแล้ว

น้ำผึ้งเยอะมาก

รังผึ้งเอามาแกงส้มอร่อยมากๆ

ลองกินไหม