การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่6)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

วันนี้มีจัดเวทีประชาคมแผน ณ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

         การจัดลำดับความสำคัญของแต่โครงการ 5 ด้านในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด 14 หมู่ 

                                 ลงทะเบียนผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม

             เริ่มการประชาคมแผน โดยอ่านรายชื่อโครงการของทุกหมู่ในแต่ละด้าน 

เขียนโครงการที่ทุกหมู่ให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ และลงคะแนนความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของแต่ละหมู่

                        ผู้เข้าร่วมประชาคมยกมือแสดงศักยภาพ

                  ผู้เข้าร่วมประชาคม เสนอแนวทางประเด็นต่างๆ

                            สรุปแผนอย่างเป็นเอกฉันท์ ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน

                                             ปิดการประชาคม

                                          เคลียสถานที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)