ฝึกอบรมวิชาชีพเตรียมฝึก

วันที่ 19 - 21 ก.ค. 2560 ได้เข้ารับอบรมก่อนฝึกประสบการณ์ฝึกงาน ได้รับความรู้สิ่งต่างๆก่อนฝึกงานความรู้ความเข้าใจต่างๆทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาตั้งแต่เรียน เพื่อนำมาใช้ในการฝึกงาน เช่น แผนที่เดินดิน การทำ swot เป็นต้น ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมและความพร้อมของนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)