บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่ 6)วันที่6 สิงหาคม 2560

ฝึกงานวันที่6 สิงหาคม พ.ศ.2560  ช่วงเช้าได้ร่วมกันรับประทานอาหาร เช้าที่หน่วยฝึก และเวลา 9.30นฺ ป้าบัวได้พาพวกเรานักศึกษาไปทำปุ๋ยคอกเป็นโครงการของชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และได้ความร่วมมือกับชุมชนบ้านบ่อมะกรูดและผู้ใหญ่บ้าน สุวรรณ และทั้งนี้ได้พบปะชาวบ้านที่เป็นสมาชิกที่มาทำปุ๋ยคอก ทำ3งวด งวดละ3วัน เป็นโครงการ ที่ทำเพื่อการต่อยอดทางการเกษตรได้ และในเวลาต่อมาพวกเราก็ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมในการใช้จ่อมขุดปุ๋ยที่ใช้ ดินดำ แกลบ ขี้ไก่ กากน้ำตาล และจุลินทรีย์ เพื่อใข้ผสมกัน ในการ ทำปุ๋ย และได้เชิญชวน ป้าๆลุงๆพี่ๆน้องๆทั้งหลาย เข้ามาร่วมกันทำเวทีประชาคมในช่วงหัวค่ำ และหลังจากพวกเราก็ได้เดินทางกลับไปยังหน่วยฝึกเพื่อเตรียมที่จัดเตรียมสถานที่เวทีประชาคม จุดลงทะเบียน และทำอาหารและน้ำดื่มเพื่อต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมทำเวทีในครั้งนี้  และในเวลาต่อมาประมาณ19.30น.ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่มาเซ็นชื่อลงทะเบียนชาวบ้าน ก็มาเป็นบางส่วนไม่ตรงตามที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ทีแรก เนื่องจากสภาพอากาศ มีฝนตก และทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สะดวกมา และ พอถึงเวลาอันสมควรลุงบูรณ์ก็ได้กล่าวเปิดการทำเวทีประชาคมและแนะนำพวกเราเพื่อสร้างความสัมพันธภาพระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มนักศึกษาและเวลาต่อมา กลุ่มพวกเรานักศึกษาก็ได้ ทำเวทีประชาคม โดยการดึงประเด็นจากแบบสัมภาษณ์ที่ได้ลงชุมชน มา แล้วมาวิเคราะห์เป็นSWOT 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและถามชาวบ้านว่าประเด็นนี้ตรงตามที่ชุมชนประสบอยู่หรื อไม่ ถ้าใช่ก็ขอให้ชาวบ้านยกมือขึ้นและเมื่อเสร็จจากการทำเวทีประชาคมพวกเรานักศึกษาก็ได้กล่าวขอขอบพระคุณชาวบ้านที่มาให้ความร่วมมือและกล่าวเชิญชาวบ้านมาให้ความร่วมมือในการจัดเวทีประชาคมในครั้งต่อไปด้วยแล้วก็เชิญให้ชาวบ้านรับประทาน ขนมจีนน้ำยาเขียวหวานร่วมกันและเวลาต่อมา ชาวบ้านก็ได้แยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะ

                                                             พื้นที่ในการปุ๋ย

                                                       พบปะสมาชิกที่ทำปุ๋ย

                                                  ร่วมทำปุ๋ยกลับหน้าปุ๋ยตากให้แห้ง

                                        พบปะพูดคุยกับ ท่านวินัย (รองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)

                                             เตรียมอาหารไว้สำหรับต้อนรับ

 
                                                  จัดเก้าอี้และสถานที่
                                                                         จุดลงทะเบียน

                                                   SWOT จุดแข็ง/จุดอ่อน

                                               SWOT โอกาส/อุปสรรค

                                                  ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมทำเวทีประชาคม

                                  ชาวบ้านยกมือเพื่อร่วมแสดงความคิดในการทำประชาคม

                 นักศึกษาได้กล่าวขอบคุณชาวบ้านทุกท่านที่สละเวลามาทำประชาคม

                           ถ่ายรูปร่วมกันกับลุงบูรณ์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)