ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่1

วันที่1ที่ได้ไปฝึกงานได้พบปะพุดคุยกับคุณแรมเจ้าของศูยน์ฝึก


ได้ช่วยกันยกข้าวไปเก็บที่ต่างๆเป็นการแพกข้าวทำเป็นผลิตพันธ์ุส่งออกของศูนย์ฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)