Knowledge Management Kudsatianwittayakarn and School Network ( KM )

Knowledge Management Kudsatianwittayakarn and School Network  ( KM )

 

Design By Sarayuth Deenang

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : ตลาดนัดความรู้ : การบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ตามโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
23 - 24 สิงหาคม 2548
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือย

         โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.สุเมธ ปานะถึก ผู้บริหารต้นแบบ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้ : การบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้" ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2548 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมคือ  โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร  โรงเรียนหนองกุงแก้ววิทยาคาร  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  โรงเรียนนากอกวิทยาคาร  และโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวีระชัย  คำมูล    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1 มาเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  และยังมี รศ.ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มาบรรยายเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้  และองค์การแห่งการเรียนรู้  รวมทั้งคณะวิทยากรหลายท่าน  ไม่ว่าจะเป็นท่าน ผอ.สุเมธ ปานะถึก        ผอ.วิมล  ปานะถึก และนายพิทยา  อุตรา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย  จ.ร้อยเอ็ด  ซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ในครั้งนี้ผู้ได้เข้ารับการประชุมได้รับความรู้ในเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมากมาย  และเป็นที่คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ และมีความสุขในการทำงาน  ความพึงพอใจกับ  KM  และนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อการศึกษาของไทย   

การจัดการความรู้ ถ้ามองให้ดีจะมีหลาย มิติ (Muti-dimention ดังต่อไปนี้

1) KM as Technologyhow-to 
2) KM as Discipline : AI ทฤษฎี 
3) KM as a Management Philosophy  
and Practice : ปรัชญา การปฏิบัติ 
4) KM as a Societal and Enterprise Movement : ทุนทางปัญญา 
 
โอกาสหน้าจะเพิ่มเติมให้อีกนะครับ 

ชมภาพบรรยากาศคลิกที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน .:: โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ::.ความเห็น (0)