วารสารศูนย์บริการวิชาการ ได้เริ่มนำลงใน www และ สามารถ  Download ได้บางส่วน และ จะปรับเป็น Version 2 เพื่อให้เกิด การ "ลปรร" ได้ทันทีครับ

  http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm

 

JJ