การประชุม KM ครั้งที่ 2

การประชุม KM  ครั้งที่ 2 

31 ตุลาคม 2548  เวลา 13.30 - 15.00 น.

เรื่อง  การพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้ให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ แสดงความคิดเห็น (เล่าเรื่อง) ที่เกี่ยวข้องกับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลว่าต้องการคณุลักษณะอย่างไร เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาเกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งจากการเล่าเรื่องดังกล่าวพอจะสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาสาปศุสัตว์ที่ต้องการได้ ดังนี้

     1. มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน พร้อมเสียสละเวลา ช่วยปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง

     2. มีอายุระหว่าง 18-40 ปี

     3. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ มีอาชีพมั่นคงพอสมควร

     4. มีความรู้เบื้องต้น อ่านออกเขียนหนังสือได้ดี

สิ่งตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่ควรให้แก่อาสาปศุสัตว์

     1. มีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

     2. มีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

     3. มีการสนับสนุนปัจจัยเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ตามสมควร

     4. มีการจัดงานวันอาสาฯ หรือมีกิจกรรมที่สร้างความผูกพันธ์ระหว่างอาสาฯ กับเจ้าหน้าที่ประจำปี และต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (0)